BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 429/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI HỘI NGHỊ VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT “LUỒNG CHO TÀU BIỂN TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU”

Ngày 13/9/2007 tại Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì hội nghị xem xét kết quả nghiên cứu, khía cạnh khoa học nói chung và một số nội dung GS.TSkh Nguyễn Ngọc Trân đề xuất nói riêng, cần làm rõ đối với Dự án cải tạo Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu – Phương án mở luồng mới qua Kênh Quan Chánh Bố.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, lãnh đạo Hội đồng Khoa học Bộ GTVT, đại diện Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý các Dự án Đường thủy, Tổng công ty TV TK GTVT, Trung tâm Ứng dụng & Phát triển KH&CN XDCĐT (Hội Cảng – Đường thủy và Thềm LĐ Việt Nam), tư vấn lập dự án Công ty Tư vấn thiết kế Cảng – kỹ thuật Biển (Port Coast).

Hội nghị nghe Tổng Giám đốc PortCoast Trần Tấn Phúc trình bày quá trình và kết quả của các nghiên cứu chỉnh trị cửa Định An trong nhiều năm qua do các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước thực hiện; tóm tắt kết quả nghiên cứu, đề xuất các thông số kinh tế, kỹ thuật, của Dự án mở luồng mới qua Kênh Quan Chánh Bố vào sông Hậu do tư vấn SNC-Lavalin (Canada) thực hiện trong những năm 2002 – 2005; báo cáo chi tiết kết quả nghiên cứu bổ sung (do tư vấn SNC-Lavalin làm thiếu) trên mô hình toán về lan truyền mặn khi đào kênh mới, phân lưu từ sông Hậu vào kênh đào, sa bồi luồng tầu, khối lượng nạo vét duy tu luồng tàu, đê kè …;

Hội nghị nghe ý kiến của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ và đại diện các đơn vị dự họp. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

1. Việc đầu tư xây dựng một tuyến luồng cho phép tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu là cấp thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH đồng bằng Sông Cửu Long;

2. Tư vấn quốc tế hàng đầu đã nghiên cứu, lập Dự án và đề xuất lựa chọn phương án mở luồng mới qua Kênh Quan Chánh Bố; được Tư vấn mạnh trong nước, đủ năng lực lập bổ sung, hoàn thiện Dự án; Tư vấn thẩm tra Dự án thống nhất các giải pháp cơ bản; các nhà khoa học, nhà chuyên môn trong nước cơ bản đồng thuận với phương án đề xuất. Do vậy Dự án đã có đủ thông tin, độ tin cậy cần thiết để phê duyệt và thực hiện.

3. Vụ KHĐT phối hợp với các đơn vị chức năng để rà soát, đảm bảo đúng các trình tự thủ tục quy định đối với dự án đầu tư, cầu thị, tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia góp ý của các nhà khoa học, nhà chuyên môn;

4. Đồng ý phê duyệt Dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. Vấn đề chỉnh trị cửa lấy nước Đại An, chuẩn tắc đê chắn cát phía biển và một số ý kiến hội nghị nêu cần làm rõ thêm trong nước thiết kế kỹ thuật và thuê tư vấn nước ngoài độc lập thẩm tra lại các nội dung này nếu thấy cần thiết;

5. Dự án đã có ĐTM được Bộ TN&MT thông qua, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn nghiên cứu khả thi. Theo quy định mới, Chủ đầu tư triển khai lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, trình Bộ phê duyệt; Vụ Khoa học công nghệ chủ trì tham mưu, thành lập Hội đồng đánh giá tác động môi trường để phê duyệt sớm;

6. Tư vấn thiết kế kỹ thuật cho Dự án: Do tính cấp bách của Dự án, tại Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 26/7/2007 Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chỉ định thầu tư vấn thiết kế thực hiện Dự án. Do vậy, Chủ Đầu tư khẩn trương triển khai theo quy định;

7. Giao Tư vấn PortCoast dự thảo văn bản của Bộ trả lời Gs.Tskh Nguyễn Ngọc Trân, có kèm theo báo cáo giải trình cụ thể các nội dung Giáo sư nêu và các tài liệu minh họa liên quan; đồng thời tổ chức mời Giáo sư nghe báo cáo, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Giáo sư.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Cục Giám định và QLCLCTGT;
- Lưu VT, KHĐT;

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU DỰ HỌP HỘI NGHỊ VỀ DỰ ÁN LUỒNG CHO TẦU BIỂN CÓ TẢI TRỌNG LỚN VÀO SÔNG HẬU NGÀY 13/9/2007

STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị

Ghi chú

1

Hồ Nghĩa Dũng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì HN

2

Ngô Thịnh Đức

Thứ trưởng Bộ GTVT

3

Trần Doãn Thọ

Thứ trưởng Bộ GTVT

4

Nguyễn Văn Nhân

Vụ trưởng Khoa học công nghệ

5

Tống Trần Tùng

Tổng thư ký HĐ Khoa học Bộ GTVT

6

Trương Tấn Viên

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư

7

Trần Đức Hải

P. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư

8

Lê Văn Chính

CV - Vụ Kế hoạch đầu tư

9

Nguyễn Đức Minh

P. Vụ trưởng – Thư ký Bộ trưởng

10

Nguyên Ngọc Huệ

P. Cục trưởng Cục HHVN

11

Trần Quốc Hiệp

P. Ban KHĐT - Cục HHVN

12

Lương Phương Hợp

P.Tổng GĐ Tổng Cty TV TK GTVT

13

Trần Văn Tư

Q. Tổng GĐ Ban QLCDA Đường thủy

14

Trần Tấn Phúc

Tổng CĐ Portcoast.

15

Nguyễn Mạnh Ứng

P. Tổng CĐ Portcoast.

16

Trương Ngọc Tường

KS. Trưởng Portcoast.

17

Trần Văn Dung

Giám đốc Trung tâm ƯD&PT KHCN

Cùng một số cán bộ, chuyên viên kỹ sư, của các Vụ, Ban liên quan.