BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 441/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BOT NÂNG CẤP, MỞRỘNG QL1A ĐOẠN HÒA CẦM - HÒA PHƯỚC - TP. ĐÀ NẴNG

Ngày 21/9/2007 tại Văn phòng BộGTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp về việc triển khai dự án đầu tưBOT nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Hòa Cầm - Hòa Phước - TP. Đà Nẵng. Tham dự cuộchọp có lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam,Cục Giám định và Quản lý chất lượng CTGT, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình545 (Chủ đầu tư BOT).

Sau khi nghe báo cáo của CụcĐường bộ Việt Nam (Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và Vụ Kế hoạch đầu tư về quátrình thẩm định dự án, của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 (Chủ đầu tưBOT) và ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kếtluận như sau:

1. Thống nhất về nội dung của dựán, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật và Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo tờ trình củaCục Đường bộ VN. Các nội dung này về cơ bản là giữ nguyên theo Quyết định đầutư trước đây của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Về thời gian thu phí sẽ đượctiếp tục rà soát trong quá trình thương thảo hợp đồng BOT. Riêng về thời gianân hạn, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545, Bộ chấp thuậnthời gian ân hạn là 3 năm để khuyến khích nhà đầu tư BOT.

3. Để đẩy nhanh tiến độ dự án,yêu cầu Cục ĐBVN và Nhà đầu tư khẩn trương tiến hành thương thảo nội dung Hợpđồng BOT. Đồng thời Bộ quyết định thành lập nhóm công tác liên ngành do Đạidiện lãnh đạo Cục ĐBVN làm trưởng nhóm, cùng các tổ viên thuộc Vụ KHĐT, CụcGiám định và QLCL CTGT, Vụ KHCN, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế.

4. Tiến độ thực hiện:

- Hoàn thành thương thảo và kýkết Hợp đồng BOT: Ngày 20/10/2007.

- Khởi công công trình: Dự kiếnngày 01/11/2007.

5. Do đặc điểm của công trình làđã thi công dở dang, vì vậy để đảm bảo cho công tác an toàn giao thông hiện naytrên tuyến, giao Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 triển khai ngay côngtác đảm bảo giao thông như cắm các biển báo và cử người hướng dẫn giao thông.Công việc này phải tiến hành thường xuyên và kéo dài tới ngày khởi công côngtrình.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công