BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 448/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI DỰ ÁN MỞ RỘNG QL51KẾT HỢP MUA QUYỀN THU PHÍ TRẠM T1.

Ngày 20 tháng 09 năm 2007 tại BộGiao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp triển khai Dựán mở rộng QL51 kết hợp mua quyền thu phí trạm T1. Tham dự cuộc họp gồm có lãnhđạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam và Tổ giúp việc Bộtrưởng.

Sau khi nghe Cục Đường bộ VN báocáo các nội dung liên quan đến dự án và nghe ý kiến của các đại biểu tham dựcuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1/ Ngày 15/07/2007, Văn phòngChính phủ đã có văn bản số 2623/VPCP-KTTH về việc bán quyền thu phí QL51, trongđó Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý về nguyên tắc giá tối thiểu chuyểngiao quyền thu phí trạm T1 là 400 tỷ đồng, thời gian thu phí không quá 7,5 nămvới mức thu phí bằng mức thu hiện hành: Tại văn bản số 143/TB-VPCP ngày26/07/2007 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về triển khaimột số dự án BOT ngành GTVT, trong đó có nội dung giao Bộ GTVT tiếp tục thựchiện bán quyền thu phí trạm T1 QL51 kết hợp đầu tư mở rộng, thu phí theo hìnhthức hợp đồng BOT; Tại văn bản số 4577/BGTVT-KHĐT ngày 23/07/2007, Bộ GTVT giaoCục Đường bộ VN là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tiến hành lập “Đề xuất dựán”.

Yêu cầu Cục Đường bộ VN hoàn chỉnhsớm “Đề xuất dự án” trình Bộ chấp thuận trong tháng 09/2007.

2/ Hiện nay có 5 nhà đầu tư đăngký tham gia dự án, trong khi Bộ KH&ĐT chưa có hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tưtheo Nghị định 78/2007/NĐ-CP ; để dự án sớm được thực hiện, trên cơ sở “Đề xuấtdự án” được phê duyệt, Cục Đường bộ VN chuẩn bị hồ sơ mời quan tâm với một sốnội dung:

+ Giá mua trạm thu phí T1 đượcxác định là 400 tỷ đồng (Theo văn bản số 2623/VPCP-KTTH ) và được cộng vào TMĐTdự án để tính thời gian hoàn vốn.

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật theo“Đề xuất dự án” được duyệt;

+ Cho phép đưa phí trạm Cỏ Mayvào tính toán hoàn vốn cho dự án sau khi trạm Cỏ May kết thúc hợp đồng vào năm2012;

+ Mức thu phí theo quy định hiệnhành.

Bộ GTVT thống nhất một số tiêuchí lựa chọn nhà đầu tư như sau:

- Nộp ngay 400 tỷ đồng mua trạmthu phí T1 QL51 sau khi ký Hợp đồng;

- Cam kết tiếp nhận nguyên trạngnhân lực và các trang thiết bị của trạm thu phí được Nhà nước chuyển giao và bốtrí lực lượng này tiếp tục thu phí.

- Có đề xuất tốt nhất: Về tiếnđộ, tổ chức ĐBGT, các yêu cầu khác theo nội dung văn bản 2623/VPCP-KTTH (Kể cảviệc hiện đại hóa Trạm thu phí). PA tài chính hiệu quả nhất, có đủ tư cách hợplệ theo quy định…

Sau khi Đề xuất dự án được thôngqua, không quá 15 ngày Cục Đường bộ VN phải hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu bao gồmtiêu chí và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư; giao Vụ KHĐT tham mưu mời các Bộ,Ngành liên quan tham gia nhóm công tác liên ngành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (Để b/c)
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (Để b/c)
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long