BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 463/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 25/9/2007, Thứ trưởng NgôThịnh Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình thựchiện các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồngchí Nguyễn Duy Tân phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở:GTVT, TN-MT, KHĐT và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện: Ngã Năm, Mỹ Tú, MỹXuyên; Về phía Bộ GTVT có đại diện các cơ quan, đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, CụcGiám định và QLCL CTGT, Thường trực văn phòng Bộ GTVT tại TP. HCM, Ban QL cácDAGT 9, Ban QLDA 1 và Ban QLDA 18.

Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh SócTrăng trao đổi về tình hình thực hiện và kiến nghị liên quan đến các dự án hạtầng giao thông trên địa bàn Tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự;Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức thống nhất với lãnh đạo Tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Quốc lộ 60: Chấp thuận đềnghị điều chỉnh cường độ kết cấu mặt đường thiết kế của Dự án cải tạo nâng cấpQL60, Vụ KHĐT thẩm định tham mưu điều chỉnh dự án. Giao Sở GTVT tỉnh Sóc Trăngchỉ đạo lập, phê duyệt thiết kế điều chỉnh và tổ chức thực hiện.

2. Về bố trí dải phân cách trên QL1đoạn Km2123 – Km2135+300: Bộ GTVT đồng ý về nguyên tắc lắp đặt dải phân cáchmềm trên đoạn tuyến để tăng ATGT đoạn qua TP. Sóc Trăng; Giao Ban QLDA 1 phốihợp với Cục Đường bộ VN, Sở GTVT và Ban ATGT của Tỉnh thống nhất xác định đoạnưu tiên để tổ chức lắp đặt. Giao Cục GĐ&QLCL CTGT tham mưu Bộ GTVT phêduyệt điều chỉnh tổ chức giao thông.

3. Về tuyến tránh QL1 qua đoạn Tp.Sóc Trăng: Bộ GTVT đồng ý về nguyên tắc nghiên cứu lập dự án xây dựng tuyếntránh. UBND tỉnh Sóc Trăng có văn bản đề nghị chính thức gửi Bộ GTVT và CụcĐBVN, Cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư.

4. Về đoạn vuốt nối từ tuyến Nam sông Hậu đến cầu Khoang Tang (TL6): Bộ GTVT đồng ý về nguyên tắc thiết kế vuốt nối đoạntuyến (ngoài thị trấn) đảm bảo êm thuận. Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo lậpphương án thiết kế báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

5. Về Đường tỉnh 940: Thống nhất vềsự cần thiết đầu tư nâng cấp cải tạo tỉnh lộ (kết nối 3 Quốc lộ: Tuyến Quản Lộ- Phụng Hiệp, QL1A, tuyến Nam sông Hậu). Đề nghị Tỉnh chỉ đạo lập dự án và báocáo Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí vốn đầu tư; Bộ GTVT sẽ có văn bản báocáo Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề nghị của tỉnh.

6. Về các cầu trên các tuyến giaothông liên xã: Đây là các tuyến đường GTNT, Tỉnh chủ động tìm nguồn vốn đầu tưxây dựng trước mắt giao Ban QLDA 1 phối hợp với địa phương rà soát và làm việcvới Ngân hàng Thế giới xem xét đưa một số cầu ưu tiên vào dự án WB5; Báo cáo BộGTVT về kết quả.

7. Về các tuyến đường đến xã: BộGTVT đề nghị Tỉnh đẩy nhanh xây dựng các tuyến đến xã chưa có đường ô tô; Tiếptục làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cân đối bố trí vốn thực hiện.

8. Về tuyến nhánh Cầu Đỏ - Trà Bankết nối với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp: Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ dựán điều chỉnh Quản Lộ Phụng Hiệp, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủsẽ triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộxin thông báo để các cơ quan và đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- UBND Tỉnh Sóc Trăng;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công