BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 486/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN KẾT NỐI QL49B (CẦU CA CÚT VÀ ĐOẠN PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM CỬA THUẬN AN), TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 5/10/2007 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về dự án kết nối Quốc lộ 49B (Cầu Ca Cút và đoạn phía Bắc và đoạn phía Nam cửa Thuận An), tỉnh Thừa Thiên Huế theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 10/TB-VPCP ngày 12/01/2007 và Thông báo số 154/VP-VPCP ngày 17/8/2007. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và Sở GTVT Thừa Thiên Huế, Vụ KHĐT, Cục GĐ & QLCLCTGT, Cục Đường bộ VN, Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm.

Sau khi nghe báo cáo của Sở GTVT Thừa Thiên Huế, ý kiến của các đại biểu tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư:

Quốc lộ 49B - tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị chia cắt bởi cửa biển Thuận An, ách tắc việc lưu thông trên tuyến và hạn chế việc đi lại của nhân dân hai bên phá Tam Giang. Để tạo đà phát triển kinh tế xã hội và thuận lợi cho việc đi lại thì việc thông tuyến Quốc lộ 49B là hết sức cần thiết. Vì vậy UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có tờ trình số 3820/TTr-UBND ngày 31/8/2007 và Cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn số 3384/CĐBVN-KHĐT ngày 29/8/2007 về phương án thông tuyến Quốc lộ 49B-tỉnh Thừa Thiên Huế, với phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến là nối từ phía bắc cửa Thuận An, tuyến đi qua bến đò Ca Cút (Bằng việc xây dựng cầu Ca Cút), vượt đập Thảo Long và nối vào QL 49A hiện tại.

2. Thống nhất về phạm vi dự án và hướng tuyến:

Điểm đầu tuyến Km5 của Quốc lộ 49A, tuyến vượt sông Diên Trường tại Km0+148, vượt qua cầu Thảo Long và qua cầu Ca Cút (bến đò Ca Cút hiện nay) tới điểm cuối tuyến tại khoảng Km40 của QL49B.

3. Về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

* Quy mô cầu Ca Cút và cầu Km0+148:

- Quy mô và kết cấu: Vĩnh Cửu; BTCT và BTCT DƯL.

- Tải trọng thiết kế: HL93 và người đi bộ 3x10-3Mpa.

- Tần suất thiết kế: 1%.

- Tổng bề rộng toàn cầu: 10m.

- Khổ thông thuyền: B=50m; H=7m (chỉ tính cho cầu Ca Cút).

* Quy mô đường hai đầu cầu:

- Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường 9,0m, bề rộng mặt đường 7,0m có gia cố lề.

4. Một số nội dung khác:

Về việc lựa chọn phương án đoạn tuyến đầu cầu Ca Cút qua làng Vân Quật Đông, yêu cầu Vụ KHĐT; Vụ KHCN; Cục Đường bộ và Cục GĐ & QLCLCTGT cùng Sở GTVT Thừa Thiên Huế và đơn vị tư vấn tổ chức Đoàn công tác đi hiện trường để khẳng định phương án hướng tuyến hợp lý.

5. Tiến độ thực hiện:

- Yêu cầu Cục Đường bộ VN hoàn tất thủ tục sớm trình Bộ về việc điều chỉnh cục bộ QL49B đoạn qua cửa Thuận An.

- Vụ KHĐT; Cục Đường bộ VN và đơn vị chức năng sớm triển khai các công việc nêu trên trong tháng 10 để trình Bộ phê duyệt dự án vào cuối tháng 10/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công