BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 490/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỀDỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN – CẦN THƠ VÀ NHƯỢNG QUYỀNTHU PHÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TP HỒ CHÍ MINH – TRUNG LƯƠNG

Ngày21 tháng 9 năm 2007 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trìcuộc họp triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận– Cần Thơ và nhượng quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương.Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ Kế hoạch đầu tư, VụTài chính, Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI), Công ty Đầu tư phát triển đường caotốc Việt Nam (VEC); được mời tham dự còn có đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàngĐầu tư và Phát triển Việt Nam;

Saukhi nghe Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và TEDI báo cáo tìnhhình thực hiện Dự án Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ và ý kiến tham gia củacác đại biểu, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1.Về Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ:Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận –Cần thơ được xác định là một trong các dự án hạ tầng giao thông quan trọng,thiết yếu nằm trong danh mục các dự án quan trọng quốc gia sẽ đầu tư từ nay tới2020 (Tại Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 11/4/2007); Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạotại văn bản số 143/TB-VPCP ngày 26/7/2007 và văn bản số 4364/VPCP-CN ngày07/8/2007 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về triển khaimột số dự án BOT ngành giao thông vận tải trong đó có Dự án xây dựng đường caotốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ và giao cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triểnViệt Nam chủ trì thành lập liên doanh để đầu tư dự án này. Trên cơ sở nội dungdự án do VEC và TEDI trình bày, một số công việc cần được triển khai cụ thể nhưsau:

-Giao Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo tư vấn TEDI hoànchỉnh “Đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – CầnThơ” theo các nội dung được quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định 78/2007/NĐ-CP trình Bộ GTVT phê duyệt trong tháng 9 năm 2007.

-Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bàn giao 01 bộ hồ sơ dự ántrong tháng 9/2007 cho Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam tiếp tục nghiêncứu triển khai theo hình thức BOT.

-Kinh phí lập “Đề xuất dự án” sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhànước của Bộ GTVT.

2.Phương án nhượng quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương:

-Ban QLDA Mỹ Thuận, thông qua Vụ KHĐT là đầu mối giao 01 bộ Hồ sơ điều chỉnh dựán cho Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam để có cơ sở để nghiên cứu phươngán bán quyền thu phí.

-Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ, phốihợp với Ngân hàng trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án thu phí.

Trongquá trình nghiên cứu dự án, Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho Ngânhàng trong phạm vi quyền hạn của mình.

Thừalệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- TTr Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Ngân hàng Đầu tư và PTVN;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu: VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công