BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 493/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘCHỌP TRIỂN KHAI BẾN PHÀ PÁ UÔN ĐẢM BẢO DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ – TỈNH SƠN LA

Ngày19/10/2007 tại Bến phà Pá Uôn, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trìcuộc họp triển khai Bến phà Pá Uôn để đảm bảo di dân tái định cư Thủy điện SơnLa. Tham gia cuộc họp có Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La; Ban chỉ đạo di dân tái địnhcư Sơn La; Lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai; Đại diện Quân khu 2 – Bộ Quốc phòng; SởGTVT Sơn La; Cục Đường bộ Việt Nam; Cục Giám định & QLCL CTGT; Ban QLDA1.

Saukhi nghe Đại diện Quân khu 2 – Bộ Quốc phòng, Sở GTVT Sơn La, Cục Đường bộ ViệtNam báo cáo các phương án về bố trí phà, cầu phao để đảm bảo và đáp ứng tiến độdi dân tái định cư thủy điện Sơn La. Thứ trưởng đã kết luận:

1.Theo kế hoạch di dân tái định cư thủy điện Sơn La từ nay đến tháng 5/2009 làhoàn thành và tập trung từ nay đến hết tháng 4/2008 và diễn ra theo 3 cấp độ(1, 2, 3). Ban chỉ đạo di dân tái định cư cần có kế hoạch cụ thể và thông báocho Bộ GTVT trước 10 ngày để bố trí phương tiện thiết bị vượt sông (qua phà PáUôn).

2.Hiện tại Bến phà Pá Uôn chỉ có 3 phà: phà 30 tấn, 18 tấn, 12 tấn và có 4 ca lộtrong đó có 1 ca lộ 238CV đang hoạt động. Việc hoạt động của Bến phà chỉ bảođảm được Cấp độ 1 tức số phương tiện di dân ≤ 40 xe / ngày đêm 1 bên. Trường hợplớn hơn không thể đáp ứng được do vậy phải mở thêm bến phà và bố trí thêm phà.Giao Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Sở GTVT Sơn La làm lại đường xuống bến bằngvật liệu cấp phối tốt đảm bảo đi lại êm thuận.

2.1.Giao Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện ngay việc mở thêm bến phà. Tiến hành khảosát lập bến mới (đường xuống và bến) đồng thời điều phà trọng lượng ≥ 30 tấn đểđáp ứng khi việc di dân ở cấp độ 2 tức ≥ 40 xe / ngày đêm.

2.2.Khi lượng di dân ở cấp độ 3 tập trung trong vòng 1÷2 tháng giao Cục Đường bộViệt Nam, Sở GTVT Sơn La phối hợp với Quân khu 2 và đề nghị Quân khu 2 – BộQuốc phòng chủ động lập phương án và thông qua Bộ GTVT, kịp thời bố trí cầuphao để đáp ứng (Ban chỉ đạo cần chuyển kế hoạch cụ thể để Bộ GTVT phối hợp vớiQuân khu 2 tổ chức thực hiện đáp ứng nhu cầu di dân với cấp độ 3).

3Giao Vụ KHĐT cân đối vốn để Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện theo hai hướng:

-Sử dụng vốn duy tu sửa chữa và đảm bảo giao thông đã giao cho Cục Đường bộ ViệtNam hàng năm.

-Sử dụng nguồn vốn dự phòng thuộc dự án Quốc lộ 279 đoạn tránh ngập Thủy điệnSơn La do Sở GTVT làm chủ đầu tư (Sở GTVT Sơn La sớm có báo cáo về Bộ GTVT vềkhả năng bố trí vốn).

4.Các đơn vị được giao nhiệm vụ có báo cáo về Bộ GTVT trước 30/10/2007.

Thừalệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan liên quan thựchiện.

Nơi nhận:
- Thành phần dự họp;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CGĐ (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công