BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc********

Số: 500/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠONÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO VÀ QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 18/10/2007 đến ngày19/10/2007, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng lãnh đạo và chuyên viên Cục Giámđịnh & QLCL CTGT, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 5, Tổng công tyTVTK GTVT (TEDI) đã kiểm tra hiện trường và làm việc với các Nhà thầu về tìnhhình thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo và QL279 đoạnTuần Giáo – Điện Biên.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghebáo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình triển khai thực hiện Dự án, Thứtrưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Một số vấn đề chung:

Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn SơnLa – Tuần Giáo và QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên là trục chính giao thônggiữa các tỉnh miền Tây Bắc với miền xuôi nhằm phát triển kinh tế xã hội chovùng Tây Bắc (đặc biệt là tỉnh Điện Biên). Do vậy cần đẩy nhanh tiến độ thicông, hoàn thành toàn bộ Dự án trước mùa mưa 2008.

Để đáp ứng được tiến độ hoàn thànhđề ra, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1-1 Công tác GPMB:

- Bộ GTVT đã làm việc với các tỉnhSơn La, Điện Biên về công tác GPMB và sẽ có thông báo chung về trách nhiệm liênquan đến thực hiện GPMB giữa Tỉnh và Bộ (thống nhất hết tháng 11/2007 bàn giaotoàn bộ). Giao Ban QLDA1 và Ban QLDA5 tiếp tục có những trợ giúp trong công tácGPMB đối với Hội đồng đền bù GPMB các cấp tỉnh, huyện, thị. Đôn đốc để địaphương thực hiện đúng cam kết.

- Giao Cục Giám định & QLCLCTGT và Ban QLDA1, Ban QLDA5 thường xuyên phối hợp làm việc với địa phương, báocáo và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB.

- Các Ban QLDA1, Ban QLDA5 đáp ứngđầy đủ kinh phí GPMB để Hội đồng đền bù GPMB địa phương khi đã duyệt xongphương án đền bù để chi trả.

1-2 Các nhà thầu thi công:

- Trong tháng 11/2007, Ban QLDA1 vàBan QLDA5 phải có phương án và giải quyết dứt điểm việc xử lý các nhà thầu chậmtiến độ, không đủ năng lực hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra không giớihạn ở việc cắt, điều chuyển khối lượng cho các đơn vị có đủ năng lực, đồng thờicác nhà thầu còn lại phải cam kết lại tiến độ hoàn thành.

- Nhà thầu phải tổ chức thi cônggọn, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và các biện pháp phòng hộ đảm bảo ATGT vàcó điều hành giao thông khi thi công. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi côngvà tuân thủ Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ trưởng BộGTVT Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Các nhà thầu thi công phải cótrách nhiệm tuân thủ chất lượng thi công công trình, đặc biệt là trong giaiđoạn thi công tác lớp móng, mặt đường và các công trình trên tuyến. Tư vấn giámsát kiểm tra kỹ các chỉ tiêu vật liệu bảo đảm chất lượng mới được đưa vào côngtrình.

1-3 Yêu cầu các Ban QLDA1, BanQLDA5:

- Tổ chức giao ban thường xuyên tạihiện trường về tiến độ, chất lượng, vật tư vật liệu để có điều chỉnh, xử lý kịpthời tối thiểu 1 lần/ tháng. Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ tổ chức giao ban Dự án 2tháng một lần.

- Ban QLDA và TVGS phải tạo điềukiện tốt nhất để giải ngân cho các nhà thầu, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễunhưng vẫn đảm bảo các thủ tục hành chính.

- Rà soát các vướng mắc liên quanđến TVTK, TVGS xử lý hoặc báo cáo Cục Giám định & QLCL CTGT giải quyếtnhanh, đúng thủ tục đảm bảo cho nhà thầu triển khai thi công, tránh chờ đợi.

2. Cụ thể ở từng dự án:

2-1 Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạnSơn La – Tuần Giáo:

- Toàn tuyến được chia làm 12 góithầu, hầu hết các gói thầu mới được thi công nền đường và công trình cầu cống,trong khi thời gian đã vượt 50% thời gian ký hợp đồng. Một số gói thầu chậm gói7, gói 9, gói 10 trong đó gói 7 và gói 9 đã hết thời gian hợp đồng. Do vậy, yêucầu Ban QLDA1 cần chỉ đạo quyết liệt để các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiếnđộ của dự án.

- Một số nhà thầu trong liên danhnhư Công ty CP XDCTGT 246, Công ty XDCT 56, Công ty Trường An (Bộ Quốc phòng),Công ty CP XDCTGT 872 thi công quá chậm. Giao Ban QLCDA1 kiểm tra năng lực, tàichính và đề xuất điều chuyển khối lượng cho các đơn vị khác thực hiện.

- Đồng ý gia hạn thời gian thi cônggói số 7, số 9 đến 30/4/2008. Ban QLDA1 cần đôn đốc nhà thầu để hoàn thành,trường hợp nhà thầu không đáp ứng được tiến độ cần có biện pháp xử lý kịp thời.

- Hiện nay một số cống đã thi công,nước xả vào khu nhà dân, Ban QLDA1 chỉ đạo TVTK, TVGS xem xét khắc phục ngaykhông ảnh hưởng đến sinh hoạt nhân dân. Đồng thời rà soát lại những vị trí cốngkhác chưa thi công để điều chỉnh kịp thời.

- TEDI cần báo cáo Bộ GTVT sớm cácvị trí phương án kiên cố hóa mái ta luy để Bộ chấp thuận cho triển khai.

- Ban QLDA1 cần tập hợp toàn bộkinh phí của dự án xác định cụ thể kinh phí cho khối lượng phát sinh, trượt giávà xây dựng kiên cố hóa công trình, lập báo cáo giám sát đầu tư. Xem xét nếukinh phí còn bổ sung thêm lớp thảm mặt đường để ổn định công trình (đây làtuyến miền núi có nhiều dốc).

2-2 Dự án cải tạo nâng cấp QL279đoạn Tuần Giáo – Điện Biên:

- Toàn tuyến được chia làm 9 góithầu, hầu hết các gói thầu mới được thi công nền đường và công trình cầu cống,trong khi thời gian đã vượt 50% thời gian ký hợp đồng. Do vậy, yêu cầu BanQLDA5 cần chỉ đạo quyết liệt để các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ củadự án.

- Công tác đảm bảo giao thông: Thờigian vừa qua địa phương phản ánh công tác đảm bảo giao thông chưa tốt. BanQLDA5 cần chỉ đạo TVGS và nhà thầu thực hiện nghiêm túc các Quy định thi côngcông trình trên đường bộ đang khai thác; Bố trí đầy đủ cọc tiêu biển báo, chỉ dẫngiao thông.

- Xử lý kỹ thuật: Chỉ đạo TVGS ràsoát những điểm sụt trượt; Bền vững hóa, sai khác giữa thiết kế kỹ thuật và bảnvẽ thi công (tập trung gói 7, gói 8) sớm có phương án xử lý trình Bộ GTVT chấpthuận.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Vănphòng Bộ thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Ban QLDA1
- Ban QLDA5
- TEDI:
- Các Nhà thầu (Ban QLDA sao gửi);
- Lưu: VT, CGD(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công