BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 505/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA DỰ ÁN SỬA CHỮAMẶT CẦU THĂNG LONG GIAI ĐOẠN 2

Ngày 30 tháng 10 năm 2007, tại BộGTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thông qua Dự án sữachữa mặt cầu Thăng Long giai đoạn 2. Tham dự họp có các đại diện: Vụ Kế hoạchđầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Giám định & QLCL CTGT, CụcĐường bộ Việt Nam, Tổ công tác của Bộ, ban QLDA Đường bộ II, Tổng Công ty TVTKGTVT,Viện Khoa học công nhệ GTVT (danh sách các đại biểu kèm theo).

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam– chủ đầu tư dự án báo cáo toàn bộ diễn biến của Dự án cũng như các nội dungchủ yếu của hồ sơ trình cuối cùng và nghe các đơn vị dự họp tham gia ý kiến,Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Dự án này đã được Bộ nghe và choý kiến chỉ đạo nhiều lần trước đây, đã kết luận những nội dung cơ bản của Dựán. Chủ đầu tư và Tư vấn lập dự án đã cố gắng triển khai theo các ý kiến chỉđạo của Bộ về khảo sát để khẳng định công nghệ cào bóc cũng như tìm hiểu để đềxuất việc sử dụng vật liệu thích hợp. Đây là dự án cần đầu tư và triển khai thicông cấp bách từ năm 2008 trở đi. Bộ sẽ bố trí vốn kế hoạch ưu tiên cho Dự ánnày để khắc phục hư hỏng khá nghiêm trọng của lớp phủ mặt cầu hiện nay.

2. Cơ bản thống nhất sửa chữa theophương án 1 trong Tờ trình số 4315/TT-CĐBVN ngày 25/10/2007 của Cục ĐBVN. Để cóđầy đủ cơ sở cho việc quyết định đầu tư giao Vụ KHCN nghiên cứu tham mưu choLãnh đạo Bộ việc sử dụng lớp bê tông nhựa tạo nhám trên cùng theo công nghệNovachip.

3. Đây là dự án nhóm C nhưng có ápdụng một số công nghệ mới của nước ngoài mà ở Việt Nam chưa thực hiện nên BộGTVT sẽ phê duyệt dự án đầu tư. Để đảm bảo thủ tục, trên cơ sở văn bản ý kiếntham gia của Vụ KHCN, Vụ KHĐT tổng hợp, thẩm định trình Bộ phê duyệt dự ántrong tháng 10 để đảm bảo tiến độ ghi kế hoạch vốn năm 2008.

Thừa lệnh Bộ trường, Văn phòng BộGTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công