BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 514/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬNCỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THẨM DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGQUỐC LỘ 12A-ĐOẠN TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH VÀ HẠNG MỤC THẢM BÊ TÔNG NHỰAMẶT ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL 12A ĐOẠN KHE VE-CHALO (KM107-KM153),TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 25 tháng 10 năm 2007, tại Văn phòngBộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thẩm định Dự án đầutư xây dựng QL12A – Đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh và Hạng mục thảm bêtông nhựa mặt đường thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn Khe Ve-ChaLo (Km107-Km153), tỉnh Quảng Bình. Tham dự cuộc họp, có đại diện Lãnh đạo vàchuyên viên của: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Tài chính, CụcĐường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCL CTGT, Sở GTVT Quảng Bình (Chủ đầu tư),Tư vấn lập dự án (Công ty Cổ phần TVXDGT Quảng Bình và Công ty TVGT 533).

Sau khi nghe Báo cáo của Sở GTVT QuảngBình, của tư vấn lập dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Thứtrưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂYDỰNG QUỐC LỘ 12A – ĐOẠN TRÁNH NHÀ MÁY XI MĂNG SÔNG GIANH:

1. Về chủ trương chung:

- Để giải quyết tình hình đảm bảo antoàn giao thông trước mắt cũng như lâu dài của Quốc lộ 12A đoạn qua nhà máy ximăng Sông Gianh, trong các buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, Bộ GTVTđã có Thông báo số 616/TB-BGTVT ngày 08/12/2005 về chủ trương đầu tư và Thôngbáo số 394/TB-BGTVT ngày 23/8/2007 về chủ trương triển khai xây dựng vào cuốinăm 2007 hoặc đầu năm 2008. Bộ đã ra các Quyết định số 663/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2006cho phép chuẩn bị đầu tư; Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 10/07/2006 phê duyệtđề cương và kinh phí khảo sát, lập dự án. Về thủ tục đầu tư của dự án đã đượcChủ đầu tư thực hiện đầy đủ.

- Về sự cần thiết và mục tiêu đầu tưcủa dự án cần lập luận rõ ràng hơn về mối quan hệ giữa Quốc lộ 12A hiện tại vớihoạt động của nhà máy xi măng Sông Gianh và quy hoạch đô thị - cụm công nghiệpTiến Hóa của tỉnh, tình hình bức thiết về đảm bảo giao thông trong quá trìnhkhai thác đá và hoạt động giao thông, vận tải nội vùng, đảm bảo khai thác bìnhthường trên Quốc lộ 12A, tránh ách tắc, đảm bảo an toàn giao thông, nâng caonăng lực khai thác của tuyến vận tải Quốc tế qua cửa khẩu Cha Lo, góp phần pháttriển kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực.

2. Về kỹ thuật:

- Quy mô: Tuân thủ theo quy mô đầu tưcủa Quốc lộ 12A. Đường cấp IV đồng bằng, chỉ đấu nối với các đường trục chínhkhu vực theo quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 7/11/2005, bố trícác đường gom dân sinh đối với khu dân cư đoạn cuối tuyến, đầu nối tại một sốvị trí thích hợp. UBND tỉnh cần phải cam kết không bố trí dân cư dọc bên tuyếnQL12A mới.

- Hướng tuyến: Xác định tuyến phải phùhợp với Quy hoạch đã được duyệt, có sự chấp thuận của địa phương, Vụ KHĐT khảosát thực tế để tham mưu Bộ phê duyệt dự án đầu tư, Lưu ý ở bước thiết kế saucần nghiên cứu kỹ hơn tại các đoạn tuyến đào sâu để đảm bảo tính ổn định lâudài đối với mái ta luy dương nền đường.

- Công trình cầu: Hai cầu lớn qua thượnglưu hai hồ chứa thủy lợi Khe Chù và Khe Mưng cần được nghiên cứu kỹ hơn ở bướcthiết kế sau, đảm bảo tính kinh tế - kỹ thuật và ít ảnh hưởng đến tính năng cáchồ thủy lợi này.

3. Về nguồn vốn:

- Quốc lộ 12A được đầu tư bằng nguồnvốn Trái phiếu Chính phủ. Bộ đã có văn bản số 6795/BGTVT-KHĐT ngày 24/10/2007đề nghị bổ sung này vào nguồn vốn TPCP, giao Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu để bốtrí nguồn vốn, ưu tiên hoàn thiện các thủ tục trình Chính phủ bổ sung vào danhmục các dự án có nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.

II. ĐỐI VỚI HẠNG MỤC THẢM BÊ TÔNGNHỰA MẶT ĐƯỜNG THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL12A ĐOẠN KHE VE – CHALO(KM107-KM153):

1. Về kỹ thuật:

- Trong bước thiết kế kỹ thuật cần nghiêncứu, tính toán thêm để lựa chọn hợp lý các yếu tố chiều dày, mô đun đàn hồitrên cơ sở kết cấu đường cũ, các yếu tố tải trọng, lưu lượng, đảm bảo tính đồngbộ trong quá trình khai thác quốc lộ 12A. Giao vụ KHĐT chủ trì phối hợp với CụcGĐ&QLCL CTGT thống nhất.

2. Về nguồn vốn:

- Phê duyệt bổ sung vào Tổng mức đầutư của Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Khe Ve-ChaLo (Km107-Km153) bằng nguồn vốnTrái phiếu Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giaothông Vận tải xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thựchiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để B/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (để B/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công