BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 537/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾT QUẢ SAUCHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI PHÁP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 07 tháng 11 năm 2007 tại BộGiao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp bàn vềnội dung văn bản 1086/VPCP-QHQT ngày 31/10/2007 về việc triển khai kết quả sauchuyến thăm và làm việc tại Pháp của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự cuộc họp gồmcó lãnh đạo Vụ KHĐT, HTQT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường sắt ViệtNam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Ban QLCDA đường sắt.

Sau khi nghe Tổng Công ty Đường sắtViệt Nam báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án liên quan đến vốn vaycủa Chính phủ Pháp, ý kiến của các đơn vị dự họp. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trườngđã kết luận như sau:

1. TCTy ĐSVN gửi văn bản báo cáo BộGTVT về tình hình thực hiện các dự án nêu trên. Về dự án “Khôi phục cầu LongBiên”, Bộ GTVT thống nhất phương án khôi phục cầu Long Biên như phương án đãđược TEDI nghiên cứu và đề xuất trong thời gian qua, phương án này đã đề cậptrong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.Trong báo cáo, TCTy ĐSVN cần phân tích rõ các ưu, nhược điểm của mỗi phương án:Phương án TEDI đang nghiên cứu và phương án xây dựng cầu mới có hình dáng cầucũ tại vị trí cầu hiện tại có công năng phục vụ cho cả giao thông đường sắt vàđường bộ để Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Vụ Kế hoạch đầu tư trên cơ sởbáo cáo của TCTy ĐSVN soạn thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tìnhhình thực hiện các dự án nêu trên, xong trước 15/12/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xinthông báo những nội dung kết luận của Lãnh đạo Bộ để các đơn vị liên quan triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công