BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 542/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “NGHIÊN CỨU,KHAI THÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ HIỆN ĐẠI ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM”

Ngày 16 tháng 11 năm 2007 tại trụsở của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộchọp về Đề án “Nghiên cứu nguồn vốn để đầu tư hiện đại đội tàu biển Việt Nam”.Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Công nghiệp - Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo,chuyên viên các Vụ (Bộ Giao thông vận tải): Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Phápchế, Vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Viện Chiến lược vàphát triển GTVT; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Sau khi nghe Tổ soạn thảo và Tổngcông ty Hàng hải Việt Nam báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầutư để hiện đại đội tàu biển Việt Nam” và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp,Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao sự nỗ lực nghiêncứu Đề án “Nghiên cứu, khai thác nguồn vốn đầu tư để hiện đại đội tàu biển ViệtNam” của tổ soạn thảo Đề án, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đề án cần đượchoàn thiện lần cuối cùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trêncơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

2. Tổng công ty Hàng hải Việt Namcần lưu ý làm rõ một số nội dung:

a. Về các loại hình huy động, cơcấu nguồn vốn và khả năng huy động:

- Cần làm rõ và có số liệu cụ thểcác nguồn vốn đã huy động được để đầu tư phát triển đội tàu trong thời gian qua.

- Phân tích và kiến nghị cụ thể cácnguồn vốn sẽ huy động để đầu tư phát triển đội tàu đến năm 2010 & 2020.

b. Về các đề xuất, kiến nghị cơ chếchính sách:

- Đề xuất cụ thể các kiến nghị vớiNhà nước để hỗ trợ cho việc đầu tư phát triển đội tàu, ví dụ: nguồn vốn vay lạitừ trái phiếu quốc tế của Chính phủ, vay ngân hàng Phát triển Việt Nam, pháthành trái phiếu công ty có bảo lãnh của nhà nước…

- Đề xuất các chỉ tiêu cụ thể về hỗtrợ đào tạo cán bộ, sỹ quan, thuyền viên phục vụ cho nhu cầu phát triển đội tàutừ nguồn vốn Ngân sách qua Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Về tiến độ triển khai của Đề án:

- Cuối tháng 11 năm 2007: Tổng côngty Hàng hải Việt Nam hoàn chỉnh Đề án trình Bộ Giao thông vận tải để Bộ trìnhThủ tướng Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộthông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- VPCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công