BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 555/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN“NÂNG CAO AN TOÀN CẦU ĐƯỜNG SẮT TUYẾN HÀ NỘI – TP.HCM”

Ngày 27/11/2007, tại trụ sở BộGTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp thẩm định hồ sơ điều chỉnh dựán “Nâng cao an toàn cầu đường sắt tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh”. Tham dựcuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ,Cục Giám định và QLCL CTGT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt ViệtNam, Ban Quản lý các dự án đường sắt, Tư vấn điều chỉnh dự án (TRICC), Tư vấnthẩm tra (Công ty tư vấn Thành Công).

Sau khi nghe Vụ KHĐT báo cáo kếtquả thẩm định, TCTy ĐSVN và Tư vấn lập điều chỉnh dự án giải trình, ý kiến củatư vấn thẩm tra và các cơ quan tham dự họp, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luậnnhư sau:

1. Hồ sơ điều chỉnh dự án do Côngty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải lập đã cơ bản đáp ứng cácnội dung theo quy định hiện hành về lập và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựngcông trình.

2. Tổng công ty đường sắt Việt Nam(TCTy ĐSVN) cần chỉ đạo tư vấn giải trình, bổ sung làm rõ các ý kiến trong báocáo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch đầu tư và các ý kiến đóng góp tại cuộchọp.

3. Sau khi TCTy ĐSVN bổ sung vàgiải trình làm rõ và được Cục GĐ&QLCLCTGT, Vụ KHCN có ý kiến thẩm định bổsung giao cho Vụ Kế hoạch đầu tự dự thảo quyết định điều chỉnh dự án trình lãnhđạo Bộ GTVT phê duyệt dự án trong thời gian ngắn nhất.

4. Giao TCTy ĐSVN tiếp tục hoànthiện thủ tục về GPMB của dự án theo quy định trước khi triển khai các bướctiếp theo.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVTthông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công