VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 6136/BC- VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

BÁO CÁO NHANH

VỀTÌNH HÌNH DIỄN BIẾN MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH TRUNG BỘ, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀCÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ

Kính gửi:Thủ tướng, các Phó Thủtướng

Văn phòngChính phủ xin báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng về diễn biến mưa lũ tại cáctỉnh miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và công tác chỉ đạo đối phó:

I. TÌNHHÌNH LŨ:

1. Các sôngmiền Trung:

Trên các sôngtại Quảng Ngãi, mực nước lúc 07 giờ ngày 26 tháng 10, như sau: sông Trà Khúctại Trà Khúc (Quảng Ngãi): 5,39m (dưới BĐIII 0,31m); sông Vệ tại trạm Sông Vệ(Quảng Ngãi): 3,26m (trên mức BĐII 0,16m);

Riêng sôngCái Nha Trang tại Đồng Trăng đã đạt đỉnh lúc 23 giờ ngày 25/10/2007 là 10,24m(trên BĐIII 0,24m).

Dự báo: Lũcác sông từ Quảng Nam đến Bình Thuận tiếp tục lên. Sáng và trưa ngày 26/10, lũsông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa sẽ đạt đỉnh và ở mức 5,3m (trên BĐIII 0,3m); cácsông ở Quảng Ngãi sẽ vượt mức BĐIII, tại Trà Khúc có khả năng ở mức 6,0m (trênBĐIII 0,3m), tại Sông Vệ ở mức 4,5m (trên BĐIII 0,4m); các sông ở Phú Yên, BìnhThuận và sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ lên mức BĐII.

2. Các sôngNam Bộ:

Mực nước đầunguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX)đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 24/X , trên sông Tiền tạiTân Châu: 4,07m (dưới BĐIII: 0,13m); trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,56m (trên BĐIII:0,06m). Sáng ngày 25/X , mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận: 1,70m (trênBĐIII: 0,1m); trên sông Hậu tại Long Xuyên: 2,40m (trên BĐIII: 0,2m), tại CầnThơ: 1,88m (trên BĐIII: 0,18m); trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 1,84m (trênBĐIII: 0,04m).

Dự báo: Trong2-3 ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục lêntheo kỳ triều cường, sau biến đổi chậm. Mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu đạt mức4,1m (dưới BĐIII: 0,1m); tại Châu Đốc đạt mức: 3,6m (trên BĐIII: 0,1m); tại cáctrạm chính vùng ĐTM và TGLX lên trên mức BĐIII từ 0,1-0,3m. Đến ngày 30/X , mựcnước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,05m (dưới BĐIII: 0,15m); tại Châu Đốc ởmức 3,5m (ở mức BĐIII); tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX xuống chậm theotriều.

II. CÔNGTÁC CHỈ ĐẠO ĐỐI PHÓ:

Ban Chỉ đạoPCLB TW đã có Công điện số 96/CĐ-TW ngày 25/10/2007 chỉ đạo các tỉnh, thành phốtừ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Gia Lai triển khai ngay các biện pháp phòng,tránh lũ theo phương án 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra. Ủy bannhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận vàvùng ĐBSCL đã chỉ đạo các cấp chính quyền và địa phương triển khai các biệnpháp phòng, tránh lũ theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời tiếp tục theo dõisát diễn biến lũ để chỉ đạo việc sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi antoàn.

Văn phòngChính phủ xin báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng TW Đảng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: NC, TTBC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3). Huệ. 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý