UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 64/TB-UB

Long Xuyên, ngày 18 tháng 04 năm 2005

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HOÀNG VIỆT TẠI BUỔI HỌP GIAO BAN HÀNG TUẦN

Ngày 18/4/2005, tại buổi họp giao ban hàng tuần, sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện công tác tuần qua, một số vấn đề quan trọng khác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Việt đã kết luận chỉ đạo như sau:

1- Về Nông nghiệp:

- Ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nạo vét các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ kịp thời sản xuất vụ Hè Thu 2005. Riêng vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn, vùng núi xa nơi cung cấp nước, giao chính quyền địa phương đứng ra vận động nhân dân tổ chức các dịch vụ xe nước (xe chứa thùng phuy...) để cung cấp kịp thời cho nhân dân, chính quyền địa phương có thể hỗ trợ vốn vay mua sắm phương tiện và kiểm soát giá cả dịch vụ.

- Thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, các vụ cháy xảy ra đều được phát hiện và dập tắt kịp thời, diện tích thiệt hại nhỏ, đây là điều rất đáng được biểu dương và cần phải được phát huy. Trong thời gian tới, nắng hạn sẽ tiếp tục gay gắt, các ngành, các cấp cần phải tiếp tục tăng cường cảnh giác, luôn trong tư thế sẳn sàng để dập tắt kịp thời các điểm cháy xảy ra, bảo vệ an toàn diện tích các khu rừng trong tỉnh.

- Tính đến ngày 11/4/2005 toàn tỉnh đã thoát khỏi dịch cúm gia cầm, đây là nỗ lực rất lớn của các ngành chức năng và địa phương. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát dịch cúm gia cầm các ngành, các cấp cần tiếp tục thực hiện các biện pháp đã đề ra... Từ nay, các địa phương nào còn để vịt chạy đồng, hộ nuôi gia đình không thực hiện nuôi nhốt thì khi bị kiểm tra phát hiện (hoặc báo chí phát hiện) thì Chủ tịch UBND địa phương đó sẽ bị kiểm điểm và đưa tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tinh thần trách nhiệm yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương.

2- Việc thực hiện các chương trình mục tiêu, chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2005:

- Trong thực hiện các chương trình lớn, các ngành, các cấp cần báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc để ngành chức năng hoặc UBND tỉnh sớm xử lý, không chờ đến các cuộc họp mới báo cáo gây chậm trễ công việc. Trong thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học, các ngành chức năng, các chủ đầu tư cần quy định rõ thời gian thực hiện từng công đoạn để có kế hoạch, kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành đúng thời gian; kiên quyết xử lý các bên vi phạm hợp đồng về thời gian, chất lượng công trình.... Các Ban QLDA cần lưu ý khi ký kết các hợp đồng cần có những ràng buộc rõ ràng về những quy định (thời gian, chất lượng, ...), trách nhiệm các bên (kể cả các đơn vị nhà nước) để có căn cứ xử lý khi các bên vi phạm. Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công trình do Ban làm chủ đầu tư.

- Trong cuộc họp quí I/2005, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh quí I/2005 (thời gian đến hết 15/4/2005), trong đó cần nêu những mặt công tác đã thực hiện được theo chương trình công tác đã phân công, các vướng mắc, đề xuất. Tuy nhiên, đến nay, Văn phòng UBND tỉnh chỉ mới nhận được các báo cáo của Ban Dân tộc, Ban Biên giới. UBND tỉnh yêu cầu các ngành còn lại báo cáo ngay các nội dung trên về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, đây là công việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3- Công tác chuẩn bị lễ 30/4:

- Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Văn hóa Xã hội) chuẩn bị hoàn chỉnh bài diễn văn khai mạc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh từ nay đến hết ngày 22/4/2005.

- Các ngành chức năng phối hợp UBND TP. Long Xuyên hoàn tất các công tác chuẩn bị Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tỉnh An Giang, đặc biệt là khâu đảm bảo an ninh trật tự. Các công trình chuẩn bị khánh thành trong dịp lễ 30/4 như Tượng đài bông lúa, Thư viện tỉnh... phải được chỉnh trang đẹp đẽ, hoàn tất các khâu chuẩn bị.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, Ban ngành tỉnh tổ chức thựchiện.

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Hồ Việt Hiệp