ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 83/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 1977

THÔNG BÁO

VỀVIỆC MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHIẾM GIỮ LÒNG ĐƯỜNG, LỀ ĐƯỜNG VÀ THU HỒI CÁC XE HƯHỎNG NẰM Ở ĐƯỜNG PHỐ

Để không trở ngại đến việc đi lại của nhân dân và làm đẹp đường phố như quytắc trật tự an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân Thành phố lưu ý các cơ quan đơnvị và nhân dân :

1.- Cơ quan, đơn vị nào đã ngăn lòng đường, lề đường làm bãi để xe, để vậtliệu không được phép của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phải tháo gỡ, thu dọn vàsan lấp các hố đã đào. Ai có xe hư hỏng để ở lòng đường, lề đường cần thu dọn.

Sau ngày 15-1-1978, Ủy ban nhân dân và cơ quan công an các cấp căn cứ vàochức trách của mình sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết về hành chánh để giảiquyết các trường hợp còn vi phạm. Sở Công an Thành phố cùng Công ty Phế liệuThành phố, có kế hoạch thu gom các loại xe hư hỏng nằm rãi rác ở đường phố đểsử dụng vào việc chung.

2.- Các cơ quan công trình công cộng, bưu điện... cần đào đường để tu sửađường nước, đường dây.. phải có kế hoạch phối hợp do Sở Giao thông vận tải chủtrì, hoàn thành đúng kỳ hạn và san lấp cho chu đáo các hố đã đào.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn