ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 85/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 1979

THÔNG BÁO

PHƯƠNGHƯỚNG TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC CẢI TẠO NHÀ ĐẤTCHO THUÊ

I. TÌNH HÌNH CẢI TẠO NHÀ ĐẤTCHO THUÊ CỦA THÀNH PHỐ:

Thi hànhquyết định số 111/CP của Hội đồng Chính phủ, thành phố đã tiến hành cải tạo2096 chủ có nhà cho thuê (128 chủ là công ty, hội, đoàn, tổ chức tập thể và 1968chỉ là cá nhân riêng lẻ) sở hữu 24.087 căn nhà và một cao ốc với diện tíchchung 2.612.415 mét vuông.

Trong số này, đến cuối tháng1-1979, Nhà nước đã quản lý 23.694 căn nhà và một cao ốc với diện tích2.560.457 mét vuông của 1863 chủ cá nhân và 122 tổ chức hội, đoàn, công ty, tậpthể.

Nhìn chung diện nhà cho thuê đãcải tạo đạt được:

- 94% số chủ sở hữu tư,

- 96% công ty, hội, đoàn, tậpthể,

- và 98% diện tích của toàn bộnhà cho thuê.

Thành phố đã cơ bản thực hiệnđược nhiệm vụ xoá bỏ quan hệ bóc lột bằng cách cho thuê, mướn nhà cửa và đặthầu hết nhà cho thuê của tư nhân, hội, đoàn, công ty tư bản chủ nghĩa dưới sựquản lý trực tiếp hoặc sở hữa hoàn toàn Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, một số chính sáchquan trọng trong lĩnh vực này chưa được nghiên cứu thực hiện thoả đáng để đảmbảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân, kể cả người cho thuê được cải tạo vàngười thuê nhà.

Trước, cần trung giải quyếtnhững vấn đề sau đây:

1. Xét quyết định tỷ lệ tiền chothuê cho những chủ có nhà do Nhà nước quản lý trực tiếp;

2. Giải quyết nợ ngân hàng củanhững chủ có nhà cho thuê thuộc diện tín chấp, thế chấp Nhà nước đã quản lý cảitạo;

3. Kiểm tra lại việc thu tiềnnhà và giải quyết những quyền lợi của nhân dân đang ở nhà thuê cải tạo do Nhànước quản lý.

Sự chậm trễ trong việc giảiquyết những vấn đề trên đã kéo dài thời gian hoàn thành kế hoạch cải tạo nhàcho thuê của thành phố và ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều công tác cải tạo kháccủa ngành nhà đất đang cần thực hiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾTĐỂ NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CẢI TẠO NHÀ CHO THUÊ.

Để gảii quyết những tồn tại quantrọng nói trên, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã triệu tập hội nghịngày 10 tháng 4 năm 1979, gồm lãnh đạo của các cơ quan hữu quan như:

- Sở Quản lý Nhà đất

- Sở Tài chánh

- Ban Cải tạo thành phố

- Ban Pháp chế

- Văn phòng Thành ủy

- Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố

để cùng với Thường trực Ủy bannhân dân thành phố trao đổi phương hướng giải quyết.

Hội nghị đã nhất trí các phươnghướng sau đây:

1. Việc quyết định cho chủ cónhà cho thuê (do Nhà nước trực tiếp quản lý) được hưởng một tỷ lệ phần trămtrong tiền thuê nhà phải căn cứ sát vào yêu cầu của quyết định 111/CP ngày 4tháng 4 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ (điểm 2, mục I văn bản chính sách):

- Tùy theo chất lượng, công dụngcủa từng ngôi nhà,

- Tuỳ theo diện tích cho thuênhiều hay ít,

- Tuỳ theo thu nhập của chủ nhàcao hay thấp.

2. Để việc vận dụng chính sáchđược thống nhất giữa các quận, huyện trong thành phố, Sở Quản lý nhà đất chịutrách nhiệm nghiên cứu hướng dẫn các mức cụ thể cho hưởng, kết hợp chặt chẽgiữa 3 yếu tố nói trên; và mức cao nhất là 25% tiền cho thuê nhà, trong thờigian từ 5 đến 10 năm (văn bản hướng dẫn của Sở cần thông qua Thường trực Ủy bannhân dân thành phố trước khi phổ biến thực hiện).

3. Đối với nhà cho thuê chủ đãthế chấp Ngân hàng nay do Nhà nứơc trực tiếp quản lý cải tạo, cần nghiên cứu xửlý hợp tình, hợp lý từng trường hợp, chiếu cố đến hoàn cảnh hiện nay, hầu hếtcác nhà tư sản, trung thương, tiểu thương,… trước kia đều đã trải qua cải tạocông thương nghiệp tư doanh chỉ trừ một số ít còn cơ sở sản xuất nhỏ để làmnguồn thu riêng lẻ.

Nên đối với chủ có nhà thế chấpđang do Nhà nước quản lý, cải tạo, Sở Quản lý Nhà đất phải cùng Ủy ban Vật giá,Sở Tài chánh, Ngân hàng Thành phố có biện pháp tiến hành đánh giá, khấu trừhoặc thanh toán hết số tiền họ đang còn mắc nợ Ngân hàng.

Trước mắt, tập trung giải quyếtngay cho những chủ đã được phép xuất cảnh nhưng vì thiếu nợ tín chấp, thế chấpcủa Ngân hàng chưa đi được.

4. Ủy ban nhân dân các quận,huyện cần tuân thủ các quy định về thống nhất quản lý nhà, đất của trung ươngvà thành phố. Các dự án về tỷ lệ tiền thuê cho phép người chủ cũ được hưởngcũng như các dự án giải quyết nhà cho thuê cải tạo thuộc diện thế chấp ngânhàng, phải được thông qua Sở Quản lý Nhà đất trình Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố duyệt.

5. Sở Quản lý Nhà đất chịu tráchnhiệm tiếp tục nghiên cứu trình gấp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố banhành chính sách cụ thể đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân dân lao động,gia đình, cán bộ, công nhân, viên chức đang ở nhà cho thuê do Nhà nước trựctiếp quản lý, cải tạo, đồng thời kiểm tra lại tình hình thu tiền cho thuê, đềxuất những điều cần thiết bổ sung, điều chỉnh trong chính sách đã được Ủy bannhân dân thành phố ban hành về việc thu tiền nhà do Nhà nước quản lý (quyếtđịnh số 4142/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1978 của Ủy ban nhân dân thành phố) đảmbảo mức đóng góp của nhân dân được hợp lý.

Trên đây là những điều chủ yếuỦy ban nhân dân các quận, huyện, ban cải tạo thành phố, ngành quản lý nhà đất,Ủy ban Vật giá, Ngân hàng thành phố và các cơ quan chức năng liên quan phảicùng phối hợp khẩn trương thực hiện. Khi gặp khó khăn cần phản ảnh, thỉnh thịđể được chỉ đạo kịp thời giải quyết, đảm bảo nhanh chóng công cuộc cải tạo nhàcho thuê, góp phần tích cực vào việc ổn định đời sống của nhân dân và pháttriển sản xuất mọi mặt của thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh