ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 91/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 1986

THÔNG BÁO

VỀVIỆC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG THI ĐUA CHO NỮ CNVC TRONG THỜI GIAN NGHỈ ĐẺ

Thi hành quyết định số 121/HĐBT ngày 19 tháng 4 năm 1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung chế độnghỉ đẻ, quy định các chế độ đãi ngộ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nướctrong thời gian nghỉ đẻ; có sự thống nhất ý kiến với Liên hiệp Công đoàn Thànhphố, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo áo dụng chế độ khen thưởng thi đua chonữ công nhân viên chức đã đạt danh hiệu thi đua (lao động tiên tiến, chiến sĩthi đua, giáo viên giỏi…) như sau:

Trong thời gian được nghỉ đẻ(theo điều 1 của quyết định 121/HĐBT ), các nữ công nhân viên chức nói trênđương nhiên được hưởng mọi quyền lợi về tinh thần và vật chất của người đã đạtdanh hiệu thi đua trước khi nghỉ đẻ. Nếu trong thời gian nghỉ đẻ, nữ công nhânviên chức không vi phạm chính sách và luật pháp của Nhà nước vẫn được hưởng mọiquyền lợi như trong thời gian công tác bình thường.

Ban thi đua khen thưởng thànhphố phối hợp với các ngành chức năng hữu quan có trách nhiệm hướng dẫn cácngành, các cấp, các đơn vị cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện chế độ này.

Thông báo này có hiệu lực từngày 1 tháng 1 năm 1986 và được áp dụng cho nữ công nhân viên chức thuộc cácđơn vị trên địa bàn thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Văn Triết