Thông báo

THÔNG BÁO

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 508/NHNN-CSTT
NGÀY 29 THÁNG 05 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH
LàI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO

Căn cứ Nghị quyết củaChính phủ số 05/2001/NQ-CP ngày 24/05/2001 về việc bổ sung một số giải phápđiều hành kế hoạch kinh tế năm 2001, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo lãisuất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo như sau:

1. Lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đốivới khu vực III miền núi là 5,4%/năm (0,45%/tháng) và đối với các khu vực kháclà 6,0%/năm (0,5%/tháng).

2. Quy định về lãi suất nợ quá hạn tiếp tục thực hiện Quyếtđịnh số 323/1999/QĐ-NHNN1 ngày 14/9/1999 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước vềviệc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộnghèo.

3. Các mức lãi suất trên đây được tính cho các khoản vaygiải ngân kể từ 01/06/2001. Số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã kýkết nhưng chưa giải ngân hết hoặc chưa giải ngân, được tiếp tục thực hiện theomức lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đốivới các hợp đồng tín dụng này theo mức lãi suất mới do Ngân hàng phục vụ ngườinghèo xem xét, quyết định.

4. Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm Phápluật thì quy định về mức lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo tạiKhoản 1 Điều 1 Quyết định số 323/1999/QĐ-NHNN1 ngày 14/9/1999 của Thống đốcngân hàng Nhà nước và lãi suất cho vay người nghèo ở khu vực III miền núi theoVăn bản số 1135/VPCP-KTTH ngày 28/3/2000 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

Ngân hàng Nhà nước xin thông báo để Ngân hàng phục vụ ngườinghèo và khách hàng biết và thực hiện.