ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/TC-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 1983

THÔNG CÁO

VỀVIỆC CHO PHÉP NHẬN TIỀN, NHẬN HÀNG THƯỜNG XUYÊN VÀ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN TỪ NƯỚCNGOÀI GỞI VỀ

I. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC KÊKHAI NHẬN TIỀN, NHẬN HÀNG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Các hộ xin nhận tiền, nhậnhàng không thường xuyên của thân nhân, bạn bè, quen thuộc cư ngụ tại các nướcngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gởi về là những hộ không có nhu cầu xin nhậnthường xuyên như đã quy định trong Quyết định 151-HĐBT.

2. Mỗi hộ thuộc diện khôngthường xuyên được nhận hàng năm : về tiền một (1) lần, về hàng một (1) lần. Mứctiền và mức hàng như đã quy định trong Quyết định 151-HĐBT.

3. Hộ thuộc diện nhận tiền, nhậnhàng không thường xuyên (đã có giấy báo nhận tiền của Ngân hàng hoặc giấy báonhận hàng của Bưu điện, Hàng không, Trạm phát hàng Cô Giang, Công ty Đại lý tàubiển) cần làm đơn 3 bản. Đơn in sẵn do Phân cục Hải quan chịu trách nhiệm in vàphát hành thống nhất trong toàn thành ; mỗi bộ đơn 3 tờ Phân cục Hải quan đượcphép thu lệ phí 10 đồng. Khi đến mua đơn tại Phân cục Hải quan (số 21 đường TônĐức Thắng) phải xuất trình giấy báo nhận tiền, nhận hàng và sổ hộ khẩu hoặcgiấy chứng minh nhân dân.

- Đương sự kê khai đầy đủ cácmục trong đơn và lấy xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường xã nơi cứ trú, rồi tựmang nộp tại Uỷ ban Nhân dân quận huyện. Sau khi được sự chấp thuận của quậnhuyện, đương sự sẽ mang đơn đến Ngân hàng quận huyện (nếu là tiền), đến Phâncục Hải quan (nếu là hàng) để các cơ quan này làm thủ tục nhận hàng, nhận tiền.

- Ngày bắt đầu tiếp nhận giảiquyết các đơn thuộc diện không thường xuyên: 14-7-1983.

II. VỀ VIỆC TIẾP TỤC CẤP SỔNHẬN TIỀN, NHẬN HÀNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Hiện nay có một số hộ đã nộpđơn xin cấp sổ nhận tiền nhận hàng thường xuyên, đơn đã được duyệt, sổ đã làmxong, sổ nhận tiền để tại Ngân hàng quận huyện, sổ nhận hàng để tại Phân cụcHải quan. Yêu cầu các hộ này gấp rút đến nhận sổ ; hạn chót lãnh sổ là ngày30-7-1983.

2. Đối với một số hộ có nhu cầunhận tiền, hàng thường xuyên, trước đây chưa làm đơn xin cấp sổ vì chưa hiểu rõthể thức, nay muốn làm đơn xin cấp sổ nhận thường xuyên: các cơ quan chức năngNgân hàng, Hải quan cùng Uỷ ban Nhân dân các phường xã, quận huyện, sẽ tiếp tụcgiải quyết các trường hợp này từ ngày 08-8-1983.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.

1. Hộ nào kê khai chưa đủ sốthân nhân ở nước ngoài, nay muốn khai bổ sung ghi thêm vào sổ cần làm đơn 3 bảntheo mẫu in thống nhất do Phân cục Hải quan phát hành (mỗi bộ đơn 3 tờ, Phâncục Hải quan được phép thu 5 đồng).

- Đưong sự kê khai đơn bổ sung,rồi lấy chứng thực của Uỷ ban Nhân dân phường xã và nộp đơn lên Uỷ ban Nhân dânquận huyện để xem xét bổ sung.

- Việc tiếp nhận các đơn khai bổsung : từ ngày 18-7-1983.

2. Hộ nào có sự thay đổi về sốngười trong hộ (tăng hay giảm) cũng cần khai bổ sung ; chỉ việc căn cứ vào sổhộ khẩu đã điểu chỉnh tăng, giảm (không cần làm đơn). Việc điều chỉnh này doNgân hàng quận, huyện và Phân cục Hải quan trực tiếp làm.

3. Tiền và hàng của bà con họhàng, thân thuộc, bạn bè… gởi về phải ghi rõ họ tên người gởi, địa chỉ cư trú ởnước ngoài thì người nhận mới được nhận lãnh.

- Trường hợp người gởi không ghirõ, nhưng người nhận biết rõ là của người nào và ở đâu gởi về, nếu người nhậnmuốn được nhận thì làm bản kê khai bổ sung, cam kết về họ tên và địa chỉ củangười gởi.

- Trường hợp người nhận hoàntoàn không biết gì về họ tên và địa chỉ người gởi : Nhà nước sẽ không cho nhậnvà tịch thu số tiền hoặc hàng đã gởi về.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn