ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/TC-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 1980

THÔNG CÁO

VỀVIỆC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ KINH DOANH BỔ SUNG

Ngày 19-4-1980 Hội đồng Chínhphủ đã ra nghịđịnh số 119/CP ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh để thi hành trong cả nước. Mụcđịch của điều lệ đăng ký kinh doanh này là để Nhà nước nắm được đầy đủ mọi hoạtđộng kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ trong khu vực kinh tế tập thể vàcá thể, hiểu được năng lực sản xuất, kinh doanh của từng ngành nghề, từng cơ sở(lao động, tiền vốn, kỹ thuật, …), trên cơ sở đó thực hiện sự hướng dẫn, giúpđỡ, quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh, nhằm mở rộng kinh doanhtheo hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy mọi khả năng để phát triển sảnxuất phù hợp với lợi ích của cả nước, của địa phương và cơ sở, góp phần thúcđẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý thị trường, bảo vệ tài sản xãhội chủ nghĩa, giữ gìn trật tự trị an, phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Để đạt mục đích nói trên, điềulệ đăng ký kinh doanh quy định đối tượng đăng ký là tất cả các tổ chức kinh tếtập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác, tập đoàn, …) và cá nhân kinh doanh công thươngnghiệp thuộc các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, ănuống, vận tải, xây dựng, nghề muối, nghề cá, hoạt động y tế, văn hóa, khôngphân biệt quốc tịch, dân tộc, kinh doanh tại chỗ hay lưu động, kinh doanh tạmthời hay lâu dài, kinh doanh chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp (gọi tắt làcác cơ sở kinh doanh).

Đầu năm 1980, Ủy ban Nhân dânthành phố đã tổ chức một đợt khai tình kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh côngthương nghiệp và phục vụ trong khu vực kinh tế tập thể và cá thể. Tuy nhiên đốichiếu kết quả của đợt khai trình kinh doanh này với điều lệ đăng ký kinh doanhcủa Chính phủ thì số cơ sở sản xuất, kinh doanh phải kê khai chưa đầy đủ và cácchỉ tiêu phải kê khai chưa theo đúng điều lệ mới ban hành.

Trước tình hình đó, để thi hànhđiều lệ đăng ký kinh doanh của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết địnhtổ chức đợt kê khai đăng ký bổ sung cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh kể cảnhững cơ sở đã được cấp giấy phép kinh doanh vừa qua.

1) Thời hạn kê khai đăng ký:

Thời hạn kê khai đăng ký bổ sungđược quy định kể từ ngày 15-8-1980 đên hết ngày 15-9-1980.

2) Thủ tục kê khai đăng ký:

Các đơn vị và cá nhân có nhiệmvụ kê khai đăng ký bổ sung sẽ nộp tờ khai tại Ủy ban Nhân dân phường, xã nơi cócơ sở kinh doanh. Ủy ban Nhân dân các cấp và cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chứcđợt đăng ký kinh doanh bổ sung này sẽ thông báo cụ thể địa điểm nhận tờ khai vàcó trach nhiệm hướng dẫn kê khai đầy đủ và hợp lệ theo quy định chung của thànhphố.

3) Quyền lợi và nghĩa vụ củacơ sở kê khai đăng ký bổ sung.

Các cơ sở kinh tế tập thể và cáthể được giúp đỡ kê khai đăng ký bổ sung đúng thời hạn, hợp lệ. Sau khi nộp tờ khaihợp lệ, các cơ sở đang kinh doanh sẽ được cấp giấy biên nhận và tiếp tục hoạtđộng bình thường. Những cơ sở mới xin kinh doanh chỉ được phép hoạt động saukhi được cấp giấy phép kinh doanh theo điều lệ của Chính phủ.

Các cơ sở được cấp giấy biênnhận không phải nộp một khoản lệ phí nào. Nếu được cấp giấy phép kinh doanh thìsẽ nộp một khoản lệ phí là 5 đồng. Đối với những cơ sở đã nộp khoản lệ phí 5đồng khi được cấp giấy biên nhận trong đợt khai trình kinh doanh vừa qua, nếuđược cấp giấy phép kinh doanh thì không phải nộp khoản lệ phí này nữa.

4) Kể từ ngày 26-9-1980 các cơsở sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong khu vực kinh tế tập thể, nếu không cógiấy biên nhận đã kê khai đăng ký hồ sơ bổ sung, sẽ bị coi như kinh doanh tráiphép và bị xử lý theo điều lệ đăng ký kinh doanh.

Ủy ban Nhân dân thành phố kêugọi tất cả các tổ chức kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ tập thể và cáthể, các từng lớp công thương, bà con buôn bán trong mọi ngành nghề phát huytinh thần làm chủ tập thể, hưởng ứng thiết thực chủ trương đăng ký kinh doanhcủa Nhà nước bằng cách kê khai và vận động người khác kê khai đầy đủ, đúng sựthực, gớp phần vào việc thực hiện thắng lợi đợt kê khai đăng ký bổ sung này.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ