BỘ NGOẠI GIAO
--------

Số: 20/2009/SL-LPQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

Thông cáo chung về việc thiết lậpquan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộnghòa Bốt-xoa-na, ký tại New York ngày 11 tháng 02 năm 2009, có hiệu lực từ ngày11 tháng 02 năm 2009./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hoàng Anh

JOINT COMMUNIQUÉ

ONTHE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OFVIET NAM AND THE REPUBLIC OF BOTSWANA

The Government of the SocialistRepublic of Viet Nam and the Government of the Republic of Botswana,

With the desire to strengthenand develop the relations of friendship and cooperation between the twocountries, and thus to contribute to peace, stability and development in theirregions and the world at large,

In the framework of theobjectives and principles enshrined in the United Nations Charter and thearticles of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, signed on April 18th1961,

Have decided to establishdiplomatic relations at the ambassadorial level between the two countries.

This Joint Communiqué will enterinto force upon signing.

Done in New York on February 11th2009 in duplicate in English.

ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAMDEPUTY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
Le Luong Minh
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative to the United Nations
ON BEHALF OF
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BOTSWANA

Charles t. ntwaagae Ambassador Extraordinary and plenipotentiary, Permanent Representative to the United Nations

THÔNG CÁO CHUNG

VỀVIỆC THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀNƯỚC CỘNG HÒA BỐT-XOA-NA

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bốt-xoa-na,

Với lòng mong muốn tăng cường vàphát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, qua đó góp phần vào hòa bình,ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới,

Trong khuôn khổ những mục tiêu vànguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các quy định của Công ước Viên vềquan hệ ngoại giao ký ngày 18 tháng 4 năm 1961,

Đã quyết định lập quan hệ ngoại giaocấp đại sứ giữa hai nước.

Thông cáo chung này có hiệu lực kểtừ lúc ký.

Làm tại New York ngày 11 tháng 02năm 2009 bằng bản tiếng Anh.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAOLê Lương Minh
Đại sứ, Đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hiệp quốc

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HÒA BỐT-XOA-NA

Charles T. Ntwaagae Đại sứ, Đại diện thường trực của Bốt-xoa-na tại Liên hiệp quốc