ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 03/TC-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 1977

THÔNG CÁO

VỀMỘT SỐ QUY ĐỊNH BÀI TRỪ NHỮNG TỆ NẠN XÃ HỘI CŨ

Để bảo vệ sức khoẻ của nhân dân,ổn định trật tự an ninh của Thành phố, sau ngày giải phóng, chánh quyền cáchmạng đã có những quy định nghiêm cấm những tệ nạn xã hội cũ như nạn xì ke, matúy, mãi dâm, v.v..., tuy vậy hiện nay một số người vẫn còn hoạt động lén lút,tiếp tục lối làm ăn phi pháp, làm ảnh hưởng không tốt đến phong cách, nếp sốngmới của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để bảo đảm việc thực hiện đầy đủnhiệm vụ bài trừ triệt để những tàn dư của chế độ cũ, tạo điều kiện cho việcxây dựng con người mới, xã hội mới, Ủy ban nhân dân Thành phố nhắc lại nhữngđiều đã được quy định như sau :

1. Cấm tư nhân tàng trữ, buônbán, sử dụng dưới bất cứ hình thức nào những phương tiện và chất độc gây nghiệnngập như nha phiến, bạch phiến, seconal, barbital, v.v...

2. Cấm việc hành nghề mãi dâmdưới mọi hình thức và ở bất cứ nơi nào.

3. Người vi phạm điều 1,2 trênđây, người sử dụng xì ke, ma túy, mua bán dâm cũng như những người tàng trữ,buôn bán những phiên tiện chất độc kể trên, người chủ chứa, dẫn khách mãi dâmsẽ bị xử lý về hành chánh, kinh tế hoặc bị truy tố trước toà án theo phápluậthiện hành.

Các cơ quan an ninh, quân độiphối hợp với các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn có nhiệm vụ tuyêntruyền giáo dục để mọi người triệt để tuân thủ những quy định trên, đồng thờithi hành những biện pháp cần thiết để ngăn chặn và xử lý những trường hợp viphạm.

Việc đấu tranh xóa bỏ những tệnạn xã hội cũ là công việc của cơ quan chánh quyền, đoàn thể các cấp, đồng thờicũng là trách nhiệm chung của mọi công dân, Ủy ban nhân dân Thành phố hoannghênh những người vì lợi ích chung, góp phần tích cực vào việc giáo dục ngườiphạm pháp hoặc phát hiện những vi phạm xảy ra.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu