ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 3 năm 1978

THÔNG TRI

VỀVIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ĐỐI VỚI VIỆC TƯ NHÂN XIN HIẾN TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC

Thủ tướng Chính phủ đã có quyếtđịnh số 434/TTg ngày 30-10-1976 về chủ trương đối với việc tư nhân xin hiến tàisản cho Nhà nước.

Trong quyết định này, Thủ tướngChính phủ có nhắc : “Đảng và Chính phủ không đặt vấn đề vận động những người tưsản hiến tài sản và cũng không chủ trương chấp nhận hiến một cách phổ biến màcần xét cụ thể từng trường hợp, trên tinh thần có sự chiếu cố đúng mức thái độchính trị của người xin hiến kết hợp với yêu cầu phát triển kinh doanh trongtừng ngành, từng địa phương”. Về chấp nhận cho hiến, quyết định trên quy định :“Tài sản xin hiến Nhà nước phải là tài sản có giá trị sử dụng nhất định và cầncho sản xuất. Nhà nước chủ trương không nhận hiến các tư liệu sinh hoạt, kể cảđồ trang sức bằng vàng, bạc, v.v… Tài sản xin hiến là xí nghiệp sản xuất kinhdoanh đang do địa phương quản lý hoặc chưa được phân cấp quản lý thì Ủy banNhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét và chấp nhận cho hiến”.

Trên thực tế, một số quận, huyệnvà cơ quan đã không chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Chính phủ về nhậnhiến tài sản, đã tự động ra quyết định nhận hiến xe du lịch, nhà cửa, ga-ra,v.v… vừa vi phạm nguyên tắc của Nhà nước, vừa vi phạm thủ tục của chính quyền,nghiêm trọng hơn, có sở đã ra quyết định nhận hiến tài sản của người không đủquyền đứng hiến (vì tài sản của cha để lại, 5 con thừa kế đều còn sống đủ vàchỉ một người đứng ra hiến), v.v… Về luật pháp đây là việc làm không đúng.

Để chấm dứt những vi phạm nhưtrên, Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện trong cuộc đấu tranh bài trừ tư sản mại bản, chống gian thương đầucơ tích trữ lớn, có một số tư sản công thương nghiệp có liên quan với những đốitượng này, tỏ ra hoang mang lo sợ, xin “hiến” hoặc công tư hợp doanh với Nhànước, chẳng qua là muốn trốn tránh cải tạo, tìm con đường đi có lợi nhất chohọ, lại được tiếng là tiến bộ. Do đó, mọi việc nhận hiến phải do Ủy ban Nhândân thành phố quyết định sau khi cân nhắc đối tượng, số tài sản hiến và chuẩnbị chu đáo các điều kiện nhận hiến, đúng pháp luật, được lòng dân.

Mong các cấp, các ngành thi hànhcho đúng quyết định 434/TTg .

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Văn Đại