ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 07/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1977

THÔNG TRI

VỀVIỆC THI HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MIỀNNAM

Thực hiện Quyết định số 88/TTg /Bngày 16-8-1976 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hộiđối với cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước ở các tỉnh phía Nam, Tổng côngđoàn Việt Nam đã ban hành thông tư số 14-TT3 ngày 21 tháng 8 năm 1976 hướng dẫnthi hành quyết định trên.

Chế độ tiền lương và chế độ bảohiểm xã hội có mối quan hệ và hỗ trợ tác động lẫn nhau, muốn thực hiện tốt chếđộ tiền lương phải thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội. Cùng với việc thi hànhchế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội là quyền lợi đồng thời cũng là yêucầu thiết thực của công nhân viên chức. Do đó, các ngành các cấp phải có tráchnhiệm tổ chức phổ biến chánh sách, chế độ bảo hiểm xã hội đến toàn thể cán bộ,công nhân viên chức, làm cho mọi người nắm được nội dung chánh sách, chế độ củaĐảng, Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam đã ban hành để cán bộ, công nhân viênchức yên tâm phấn khởi, tin tưởng hăng hái lao động, sản xuất và công tác, thấyđược tính chất ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước giao cho tổ chức côngđoàn có trách nhiệm quản lý qũy và chánh sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, cácngành các cấp thuộc hệ thống chánh quyền cũng phải có trách nhiệm phối hợp chặtchẽ với Công đoàn để thực hiện tốt việc quản lý qũy và thi hành đầy đủ các chếđộ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức.

Căn cứ điều 68, 69, 70, 71 củađiều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhànước, Ủy ban nhân dân Thành phố thông tri cho các ngành, các cấp thực hiệnchánh sách bảo hiểm xã hội như sau :

SỞ Y TẾ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn cáccơ sở y tế chăm lo sức khoẻ, khám chữa bệnh cho công nhân viên chức theo đúngtinh thần thông tư số 12B-TT/LB liên bộ Y tế - Tổng công đoàn Việt Nam ngày01-11-1976.

Ghi chép các số liệu và tìnhhình nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo đúng Quyết định số 584-QĐ-UB; cung cấp tình hình thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội để Liên hiệp Côngđoàn căn cứ lập dự toán thu chi được sát.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cáccơ sở y tế làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh công nghiệp góp phầnlàm giảm bớt những ngày nghỉ về bảo hiểm xã hội, tăng ngày công sản xuất vàcông tác.

SỞ TÀI CHÁNH CÓ TRÁCH NHIỆM :

Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cáccơ quan, xí nghiệp thực hiện đúng theo tinh thần thông tư số 77/TC ngày27-11-1976 của Bộ Tài chánh về việc trích nộp qũy bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn việc thanh quyết toánkinh phí bảo hiểm xã hội đúng chế độ, thể lệ, nguyên tắc về quản lý tài chánhcủa Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam quy định.

Tham gia với Liên hiệp Công đoàntrong công tác cải tiến quản lý qũy bảo hiểm xã hội và cùng với Liên hiệp Côngđoàn kiểm tra việc trích nộp 3,7% so với qũy tiền lương, việc chi trả trợ cấpbảo hiểm xã hội của các cơ quan xí nghiệp.

NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Đôn đốc và giám sát các cơ quan,xí nghiệp nộp tiền qũy đúng, đầy đủ và kịp thời.

Cùng với Liên hiệp Công đoàn, SởTài chánh kiểm tra, giúp đỡ các cơ quan, xí nghiệp quản lý qũy bảo hiểm xã hộiđúng chế độ, nguyên tắc tài chánh, Ngân hàng đã quy định. Tham gia với Liênhiệp Công đoàn trong công tác quản lý qũy bảo hiểm xã hội.

CHI CỤC THỐNG KÊ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệpghi chép số liệu bảo hiểm xã hội, thu đúng quyết định 584-QĐ-LB.

Cung cấp tình hình về số liệu đểLiên hiệp Công đoàn có căn cứ nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu bảohiểm xã hội và lập kế hoạch ngân sách bảo hiểm xã hội được sát.

GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP, THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM :

Phối hợp với công đoàn cơ sở tổchức phổ biến chính sách chế độ bảo hiểm xã hội sâu rộng trong công nhân viênchức. Thực hiện đầy đủ các chánh sách, chế độ, nguyên tắc quản lý qũy bảo hiểmxã hội của Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam quy định. Thực hiện việc tríchnộp kinh phí bảo hiểm xã hội hàng tháng, qúy, năm, đầy đủ, đúng kỳ hạn, cấpphát kịp thời các khoản chi trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho côngnhân viên chức theo quyết định của Ban bảo hiểm xã hội cơ sở.

Cùng với công đoàn cơ sở xâydựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốtcác chế độ bồi dưỡng nghỉ ngơi, sử dụng hợp lý lao động, tạo điều kiện thuậnlợi cho công nhân viên chức hạ thấp ngày nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn laođộng, tăng ngày công lao động.

Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụnhư y tế, tài vụ, lao động tiền lương, v.v... thực hiện tốt các thủ tục, nguyêntắc chế độ chánh sách đã quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, bannghiệp vụ có trách nhiệm giúp Ban bảo hiểm xã hội công đoàn cơ sở làm tốt côngtác quản lý qũy và chánh sách bảo hiểm xã hội.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêucầu các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện thông tri này.

Trong khi tiến hành, nếu có nhữngvấn đề mắc mứu hoặc chưa rõ, các ngành các cấp phản ảnh kịp thời để Ủy ban nhândân Thành phố nghiên cứu giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu