ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 17/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 1978

THÔNG TRI

VỀVIỆC KIỂM KÊ, QUẢN LÝ CHẶT CHẼ NHÀ CỬA, TÀI SẢN CỦA TƯ SẢN THƯƠNG NGHIỆP TRỐNCHUYỂN ĐI SẢN XUẤT

Việc cải tạo và chuyển các nhàtư sản thương nghiệp đi sản xuất ở thành phố đến nay đã gần hoàn thành, nhưnghiện nay đang có tình trạng nhiều hộ tư sản thương nghiệp không chấp hành chínhsách, họ trốn tránh việc chuyển đi sản xuất; trốn hẳn cả gia đình, hoặc chủ hộvà số người khỏe mạnh trốn chỉ để lại ít người già yếu, trẻ em, hoặc lánh mặt,…Có nhiều hộ khi trốn đã phá, tháo gỡ nhà cửa, bán tháo tư liệu sinh hoạt, gâytổn thất về trang thiết bị nhà cửa, làm rối loạn thị trường.

Những hộ này đã hành động chốngchính sách cải tạo tư sản thương nghiệp, vi phạm luật pháp Nhà nước, cần phảitiến hành lập hồ sở để xử lý.

Trước mắt, đối với các loại tàisản của những hộ bỏ trốn cần phải được tổ chức kiểm kê, quản lý chặt chẽ. Tiếptheo chỉ thị số 25/CT-UB Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân cácquận, huyện thi hành ngay các công việc sau đây:

Ủy ban Nhân dân quận, huyện, BanThanh lý nhà cửa và tư liệu sinh hoạt quận, huyện huy động lực lượng tại chỗgồm các ngành: Nhà đất, Thương nghiệp, Vật tư, Tài chánh, Ngân hàng, Thuế vàchọn người tốt trong các đoàn thể hoặc các người lao động tốt, lương thiện đểhình thành các Tổ công tác; dưới sự điều khiển của Ban Thanh lý quận, huyện, cácTổ này sẽ tiến hành kiểm kê toàn bộ nhà cửa, tài sản của các chủ hộ đã trốntránh vắng mặt, theo đúng mẫu hướng dẫn thống nhất của thành phố kèm sau. Quận,huyện nào không đủ lực lượng kiểm kê, chốt giữa phải báo cáo ngay Ủy ban Nhândân thành phố để điều động lực lượng của thành chi viện.

Sau khi kiểm kê xong, Tổ côngtác tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý, giữ gìn bên trong. Ủy ban Nhân dân, Côngan phường, Tổ nhân dân và đại diện toàn thể quần chúng tại địa phương, có tráchnhiệm kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn và bắt giữ tất cả những kẻ xấu pháphách, tháo gỡ, ăn cắp hoặc đổi chác, tẩu tán tài sản dưới bất cứ hình thứcnào.

Nghiêm cấm triệt để tất cả mọihành vi mua bán tư liệu sinh hoạt, trang thiết bị nhà cửa, và việc tùy tiệnphân phối, sử dụng nhà cửa cùng những tài sản thuộc diện này.

Ủy ban Nhân dân các quận, huyện,các phường, xã cần tiến hành kêu gọi những người đã lỡ vi phạm các điều trênđây phải nhanh chóng hoàn trả tài sản lại nguyên chỗ và trở về tại nhà cũ đểthi hành các biện pháp xử lý của chính quyền, nêu rõ một thời gian nào do quận,huyện quy định, để được chiếu cố tha thứ.

Trong quá trình thực hiện, cácquận, huyện cần báo cáo kết quả hàng ngày về Ban Chỉ đạo thanh lý và phân phốinhà cửa thành phố và phản ảnh kịp thời những khó khăn, vướng mắc để Ủy ban Nhândân thành phố sớm giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu