ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 20/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 1978

THÔNG TRI

BỔSUNG MỘT VÀI NỘI DUNG VÀO ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA THÔNG TRI SỐ 19/TT-UB NGÀY 27-6-1978

Thông tri số 19/TT-UB ngày27-6-1978, ở điểm thứ nhất có một vài chỗ chưa được rõ, nay Ủy ban Nhân dânthành phố bổ sung thêm mấy nội dung như sau:

1/ Đối với tư sản thương nghiệp(loại I, II) thuộc diện cải tạo ngày 23-3-1978 là đối tượng phải chuyển sangsản xuất. Toàn bộ nhà cửa của các đối tượng này đều do Nhà nước thống nhất quảnlý theo chính sách. Để giúp cho những nhà tư sản thương nghiệp, nhanh chóngchuyển sang sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, ngành quản lý nhà đất có tráchnhiệm thanh lý thanh toán nhà cửa của họ theo đúng chính sách nhằm giúp họ cóvốn để sớm ổn định chỗ ở và xây dựng cơ sở sản xuất mới.

2/ Trường hợp, nhà cửa của tiểuthương và nhân dân lao động đi hồi hương lập nghiệp, hoặc đi xây dựng vùng kinhtế mới thì vẫn được thực hiện theo chính sách trước đây. Việc bán hoặc chuyểnnhượng phải theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban Nhân dânthành phố.

Những nội dung nào ở điểm thứnhất của thông tri số 19/TT-UB ngày 27-6-1978, chưa được rõ, thì nay thực hiệntheo nội dụng bổ sung trên.

Nơi nhận:
UBND quận, huyện, phường, xã;
Các Ban thanh lý và phân phối nhà của quận, huyện;
Các Ban quản lý nhà cửa phường, xã;
Thành ủy (để báo cáo);
Các sở, ban, ngành;
Các cơ quan đơn vị TW đóng tại thành phố;
Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu