BỘ Y TẾ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3325-BYT-DC

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 1958

THÔNG TRI

VỀ VIỆC THI HÀNH DANH SÁCH THUỐC CẤM LƯU HÀNH VÀ ĐƯỢC LƯU HÀNH CÔNG BỐ ĐỢT 2

Theo thông tư số: 170-BYT ngày 11-3-1958, Bộ đã báo trước là việc công bố cấm lưu hành và được lưu hành sẽ làm lần lần từng đợt. Đợt I, Bộ đã công bố danh sách thuốc cấm và được lưu hành ngày 11-3-1958 và đợt 2 đã công bố ngày 26-4-1958 (danh sách này đã gửi các khu, tỉnh).

Để thi hành được tốt danh sách thuốc cấm lưu hành và được lưu hành công bố đợt 2, Bộ có ý kiến như sau:

1) Để phổ biến rộng rãi những thuốc cấm và được lưu hành, Ty Y tế và Công thương phối phợp với các tổ chức thông tin tuyên truyền phổ biến danh sách thuốc này đi khắp nơi, cho in thêm danh sách thuốc này gửi cho các phòng y tế huyện, tổ chức y tế xã, khu phố, cơ quan, v.v…

2) Ty Y tế và Công thương cử cán bộ đi các địa phương cùng với địa phương hủy các thuốc cấm lưu hành. Trước đây, các đoàn kiểm tra hoặc các cơ quan y tế đã niêm phong số thuốc chưa kiểm nghiệm. Cán bộ được ủy nhiệm đến cùng với chính quyền địa phương mở niêm số thuốc này ra đối chiếu với danh sách thuốc cấm lưu hành và được lưu hành. Phân loại ra 3 thứ:

a) Thứ được lưu hành: nếu là của tư nhân kinh doanh (hiệu thuốc tây, đại lý thuốc tây) thì họ được bán. Nếu là cơ quan (bệnh viện, bệnh xá, y tế cơ quan) hoặc tư nhân (y tá tự do, bệnh viện tư, phòng hộ sinh tư) thì được sử dụng.

b) Thứ bị cấm thì hủy ngay tại chỗ hoặc tập trung về Ty Y tế hủy tùy theo hoàn cảnh địa phương. Khi hủy thuốc này phải lập biên bản gửi về Ty Y tế.

c) Thuốc còn lại là loại chưa kiểm nghiệm cứ niêm phong cẩn thận và giao cho người giữ như trước, chờ đợt kiểm nghiệm sau.

3) Việc này cần được giải quyết nhanh, tránh kéo dài, hỏng thuốc gây ra lãng phí. Vậy Ủy ban hành chính nên giúp đỡ các Ty Y tế và Công thương bằng cách phối hợp cử thêm cán bộ của hiệu thuốc tây hoặc của Ty Y tế bệnh viện tỉnh làm việc này. Ngoài ra nếu có sự hướng dẫn cụ thể, các phòng Y tế huyện có thể cũng giải quyết được việc ở địa phương của mình nhưng về thời gian nên tiến hành thống nhất. Các địa phương sau khi nhận được thông tư này cho thi hành ngay danh sách thuốc cấm và được lưu hành đợt 2. Từ đợt 3 trở đi khi nhận được các bảng danh sách thuốc được và cấm lưu hành thì các địa phương cứ tiến hành như đợt 1, đợt 2, không cần chờ Bộ có thông tri khác nữa.

Sau khi thi hành xong hai bản danh sách thuốc cấm lưu hành và được lưu hành này, Bộ yêu cầu các địa phương báo cáo về cho Bộ biết và trong khi tiến hành gặp khó khăn gì, xin cho Bộ biết để góp ý kiến.

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
GIÁM ĐỐC VỤ DƯỢC CHÍNH
DS. Hoàng Xuân Hà