TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 58/TTR-TLĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

THÔNGTRI

HƯỚNG DẪNĐÓNG VÀ THU ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

Đoàn phí công đoàn là nguồn thu quan trọng của ngânsách công đoàn. Đóng đoàn phí là nhiệm vụ của đoàn viên để xây dựng tổ chứcCông đoàn và phục vụ quyền lợi cho đoàn viên, do đó mọi đoàn viên công đoàn cónghĩa vụ đóng đoàn phí công đoàn.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện đóng và thu đoàn phí công đoànnhư sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN

Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn bao gồm:

1. Đoàn viên công đoàn hưởng tiền lương, tiền công,sinh hoạt phí đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở thuộc cơ quan, đơn vị dướiđây:

- Cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơnvị lực lượng vũ trang, các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Các doanh nghiệp, đơn vị thuộc các thành phần kinhtế; hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thôngvận tải, thương mại, du lịch, dịch vụ..; các cơ quan tổ chức, cá nhân nướcngoài có sử dụng lao động là người Việt Nam.

- Nghiệp đoàn.

2. Đoàn viên công đoàn hưởng tiền lương, tiền công, họcbổng đang công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

II. MỨC ĐÓNG ĐOÀN PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THU ĐOÀN PHÍCÔNG ĐOÀN

1. Mức đóng đoàn phí công đoàn:

1.1. Đoàn viên công đoàn ở các Công đoàn cơ sở cơquan hành chính Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan của tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Mức đóngđoàn phí công đoàn bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ và phụ cấp chức vụ, phụ cấptrách nhiệm.

1.2. Đoàn viên công đoàn ở các Công đoàn cơ sở đơn vịsự nghiệp: Mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ (bao gồm cả tiềnlương theo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định chungcủa Nhà nước) và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

1.3. Đoàn viên công đoàn ở các công đoàn cơ sở doanhnghiệp nhà nước: Mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương thực trả.

1.4. Đoàn viên công đoàn ở các Công đoàn cơ sở doanhnghiệp, đơn vị ngoài quốc doanh; hợp tác xã; nghiệp đoàn hoặc các loại hình tổchức khác: Mức đóng đoàn phí công đoàn bằng 1% tiền lương khoán; lương sản phẩm;tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động hoặc bằng 1% lương ngạch bậc, chứcvụ (bao gồm cả tiền lương theo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểutheo quy định chung của Nhà nước) và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.

1.5. Đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp, đơn vịthuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, nghiệp đoàn khó xác định tiền lương:Đoàn phí công đoàn đóng theo mức ấn định, nhưng mức thấp nhất bằng 1% tiềnlương tối thiểu theo quy định chung của Nhà nước đối với từng loại doanh nghiệp,đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở dự kiến mức đóng đoàn phí và đề nghị Côngđoàn cấp trên quản lý trực tiếp chấp thuận bằng văn bản.

1.6. Đoàn viên công đoàn đang đi học hưởng lương hoặcsinh hoạt phí: Mức đóng đoàn phí công đoàn bằng 1% lương ngạch bậc, chức vụ vàphụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm hoặc 1% sinh hoạt phí.

1.7. Đoàn viên công đoàn đang công tác ở nước ngoài:Mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương đoàn viên được hưởng ở nước ngoài theo chếđộ Nhà nước quy định. Đoàn viên đang học tập ở nước ngoài: Mức đóng đoàn phí bằng1% tiền học bổng. Đoàn viên đang lao động ở nước ngoài: Mức đóng đoàn phí bằng1% tiền lương hoặc tiền công theo hợp đồng lao động.

1.8. Mức đóng đoàn phí của mỗi đoàn viên căn cứ hướngdẫn trên, nhưng tối đa không quá 10% tiền lương tối thiểu theo quy định chung đốivới cơ quan hành chính nhà nước.

2. Phương thức thu đoàn phí

- Đoàn phí công đoàn do Đoàn viên tự nguyện đóng theoCông đoàn cơ sở hàng tháng.

- Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khicó ý kiến thoả thuận của đoàn viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm đôn đốc,kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu đoàn phí công đoàn; Tổ chức theo dõi,quản lý đóng đoàn phí và nộp nghĩa vụ lên Công đoàn cấp trên theo quy định củaTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Thông tri này có hiệu lực thi hành từ ngày01/6/2004 thay thế Thông tri số 06/TT-TLĐ ngày 20/11/1995 của Đoàn Chủ tịch TổngLiên đoàn Lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn căn cứ vàoĐiều lệ Công đoàn Việt Nam và Thông tri hướng dẫn này để thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắcphản ảnh về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nghiên cứu giải quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đặng Ngọc Chiến