TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/TTR-TLĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2004

THÔNG TRI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Qui chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo Quyết định Số 777/QĐ-TLĐ ngày 26/5/2004, để thực hiện tốt qui chế trên nay hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Về đối tượng khen thưởng.

1.1. Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế gồm cả công chức cấp xã, cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn được hưởng lương; đoàn viên công đoàn, cán bộ, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Việt Nam làm việc ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế làm việc tại Việt Nam.

1.2. Tập thể và cá nhân tham gia bình xét danh hiệu thi đua quy định tại Điều 4 phải có đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; Cá nhân phải có đủ thời gian 9 tháng làm việc liên tục trở lên trong l năm tại l đơn vị.

2. Cờ thi đua chuyên đề: Các chuyên đề của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công đoàn ngành Trung ương quy định tại các điểm b khoản l và khoản 2 Điều 9 và Điều l0 gồm: Cờ ''Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lan động'' cho chuyên đề bảo hộ lao động; Cờ “Xây dựng đời sống văn hoá thể dục, thể thao'' cho chuyên đề đời sống văn hoá cơ sở.

Các chuyên đề thi đua khác chỉ tặng thưởng vào các dịp sơ kết, tổng kết các chương trình công tác; các Nghị quyết của Tổng liên đoàn.. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành trung ương.

3. Đối tượng được xét tặng 'Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”: là Cán bộ, công nhân viên chức lao động quy định tại điểm a khoản l Điều 11 bao gồm cả lao động hợp đồng không xác định thời hạn, cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị lnrc thuộc Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc trung Liên đoàn (Viện, Trường, Nhà xuất bản, Báo, Tạp chí, Nhà khách, Trung tâm dạy nghề, Trung tâng dịch vụ việc lành, Nhà văn hoá và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc hệ thống công đoàn).

4. Về tiêu chuẩn tặng Bằng Lao động sáng tạo.

4.l. Đối với đề tài lớn phải yêu cầu nghiên cứu nhiều năm và nhiều đồng tác giả tham gia thì phải xác định được kết quả đóng góp của tìm người ở từng đề tài nhánh (chủ nhiệm các đề tài nhánh).

4.2 Đối với các giải pháp cải tiến quản lý, tổ chức sản xuất mang tính mới trong ngành hoặc địa phương, có khả năng áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật hoặc lợi ích xã hội phải có văn bản công nhận của Sở Khoa học công nghệ địa phương, Bộ, Ngành.

5. Về thẩm quyền quyết định.

5.l. Ngoài các quy định tại Điều 23 do Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn quyết định, Thủ trưởng cơ quan Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu ''Chiến sĩ thi đua cơ sở'', ''Tập thể lao động xuất sắc'', ''Tập thể lao động tiên tiến'' cho các cá nhân, tập thể thuộc Cơ quan Tổng Liên đoàn.

5.2. Thủ trưởng các đơn vị: Viện, trường, Báo, Nhà xuất bản, Tạp chí, Nhà khách; Trung tâm dịch vụ việc làm, Trung tâm dạy n.ghề, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng Liên đoàn quyết định các danh hiệu: ''Chiến sĩ thi đua cơ sở'', ''Lao động tiên tiến'', ''Tập thể lao động tiên tiến”.

6. Số lượng Cờ, Bằng khen hàng năm.

6.l. Cờ thỉ đua toàn diện.

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn có số lượng công đoàn cơ sở trực tiếp quán lý dưới 100 đơn vị được xét tặng 01 cờ; từ l00 đến 500 đơn vị được xét tặng l - 2 cờ; trên 500 đến 800 đơn vị được xét tặng 3 - 4 cờ; trên 800 đến l000 đơn vị được xét tặng 5 - 6 cờ; trên l000 đơn vị được xét tặng 7 cờ; tiếp theo cứ tăng thêm 300 đơn vị thì được xét tặng thêm 01 cờ.

6.2. Cờ thi đua chuyên đề.

- Xây dựng đởi sống Văn hóa - Thể dục thể thao: 30 cờ,

- Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lan động: 30 cờ;

- Khen thương sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Tổng liên đoàn số lượng cờ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định;

- Một số chuyên đề khác do Đoàn Chủ tịch quyết định.

6.3 Bằng khen Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.

- Tập thể (công đoàn cơ sở) không quá l% tổng số công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý;

- Cá nhân (cán bộ, đoàn viên) không quá 0,02% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương trực tiếp quản lý.

7. Hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng:

7.l. Hồ sơ khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen Tổng Liên đoàn gồm có:

- Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng liên đoàn (theo mẫu);

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số);

- Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thương (mẫu số 3);

- Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ (mẫu 4); (Khen thưởng chuyên đề nhất thiết phải có đề nghị của các Ban theo dõi chuyên đề Tổng Liên đoàn).

7.2. Hồ sơ khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo gồm có:

Tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tống Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (vận dụng theo mẫu l);

- Danh sách trích ngang, thành tích của các cá nhân đề nghị khen thưởng (theo mẫu 5);

- Báo cáo thành tích (theo mẫu 6);

- Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm một trong các loại sau:

+ Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền (thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp nơi áp dụng sáng kiến);

+ Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

+ Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương và Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu và xác nhận của đơn vị ứng dụng đề tài.

8. Hồ sơ khen thưởng Nhà nước gồm có:

Tờ trình của Ban thường vụ công đoàn cơ sở trở lên đến Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoặc Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc trung ương.

- Báo cáo thành tích của đối tượng đề nghị khen thưởng (có xác nhận của chuyên môn, công đoàn, Đảng uỷ cùng cấp và xác nhận của cấp trên quản lý trực tiếp), cá nhân theo mẫu số 7, tập thể theo mẫu số 9 và mẫu số 11;

- Tóm tắt thành tích (do đơn vị trình tóm tắt); cá nhân theo mẫu số 8, tập Văn bản hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành có liên quan; (đối tượng cần có hiệp y: tập thể và các cá nhân là chủ tịch, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công đoàn ngành Trung ương, Chủ tịch công đoàn, Thủ trưởng đơn vị cơ sở trở lên).

Cần lưu ý văn bản hiệp y của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với Tổng Liên đoàn phải là văn bản do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ký tên đóng dấu).

Các đơn vị sản xuất kinh doanh sự nghiệp có thu thì phải có xác nhận của cơ quan thuế.

Hồ sơ trình khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc ngoài các quy định trên yêu cầu kèm theo biên bản bình bầu xét chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp từ cơ sở trở lên;

Hồ sơ đề nghị khen thưởng Nhà nước gồm 5 bộ và thêm l0 bản tóm tắt thành tích.

Lưu ý: Để dễ quản lý hồ sơ khen thưởng, đơn vị gửi hồ sơ khen thưởng về Tổng Liên đoàn ngoài các văn bản theo quy định, cần kèm theo đĩa hoặc Email:

[email protected] có đầy đủ các thông tin sau:

Khen thưởng của Tổng Liên đoàn: danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo mẫu số 2 và số 3;

Khen thưởng Nhà nước: Báo cáo thành tích, tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng (theo mẫu quy định)

Hàng năm Tổng Liên đoàn nhận hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng và các loại Huân chương theo 2 đợt như sau:

- Đợt l: Chậm nhất ngày l tháng 3;

- Đợt 2: Chậm nhất ngày 31 tháng 7;

Riêng hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Cờ thi đua của Chính phủ thực hiện một đợt chậm nhất ngày 5 tháng 3 hàng năm.

9. Quy định kích thước, mẫu Cờ, Bằng khen và giấy khen của công đoàn:

- Cờ: theo mẫu số 13;

Bằng khen:

+ Bằng khen Tổng liên đoàn kích thước 315 cm x 255 cm

+ Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Công đoàn ngành Trung ương kích thước 285 cm x 215 cm;

- Giấy khen kích thước 235 cm x 165 cm;

Trang trí họa tiết Bằng khen Tổng Liên đoàn, Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương, Giấy khen như mẫu hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, công đoàn các cấp phản ánh kịp thời về Tổng Liên đoàn để xem xét giải quyết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Chiến