BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Số: 04/2000/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH SỐ LAO ĐỘNG SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 54 NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/CP NGÀY 18/2/1997 CỦA CHÍNH PHỦ

Thi hành Nghị định số 12/CP ngày 18/1/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sau khi có ý kiến của một số Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Đối tượng áp dụng cách tính số lao động sử dụng là những đối tượng áp dụng Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 18/2/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

II- CÁCH TÍNH SỐ LAO ĐỘNG SỬ DỤNG:

1. Số lao động sử dụng bình quân năm được tính theo công thức sau:

Trong đó:

Lk : là số lao động sử dụng bình quân năm k;

k: là năm;

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại mới nhất năm 2021

li: là số lao động sử dụng bình quân của tháng thứ i trong năm k;

t

å li : là tổng của số lao động sử dụng bình quân các tháng trong

i =1 năm k;

t: là số tháng trong năm k.

Riêng đối với các doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động thì số tháng trong năm được tính theo số tháng thực tế hoạt động trong năm.

2. Số lao động sử dụng bình quân tháng được tính theo công thức sau:

Trong đó:

li: là số lao động sử dụng bình quân của tháng thứ i trong năm;

Xj: là số lao động của ngày thứ j trong tháng, bao gồm: số lao động (hợp đồng lao động và lao động không thuộc diện giao kết hợp đồng lao động) thực tế đang có mặt làm việc và nghỉ việc do: ốm, thai sản, con ốm mẹ nghỉ, tai nạn lao động, nghỉ phép năm, đi học do đơn vị cử, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo bảng chấm công của đơn vị, bao gồm cả cán bộ quản lý và cán bộ của các tổ chức đoàn thể. Đối với những ngày nghỉ thì lấy số lao động theo bảng chấm công của ngày làm việc liền kề trước những ngày nghỉ đó.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục tách thửa và làm sổ đỏ theo quy định mới năm 2021 ?

n

å xj : là tổng số lao động các ngày trong tháng;

j=1

n: là số ngày theo ngày dương lịch của tháng (không kể đơn vị có làm đủ hay không đủ số ngày trong tháng).

i: là tháng trong năm;

j: là ngày trong tháng.

3. Cách tính đối với số lẻ: Khi tính số lao động sử dụng bình quân năm theo công thức trên nếu có số lẻ thì làm tròn số theo nguyên tắc: phần lẻ từ 0,5 thì làm tròn thành 1, dưới 0,5 thì không được tính (ví dụ: 499,51 thì làm tròn lên là 500; 499,45 thì làm tròn là 499). Đối với số lao động sử dụng bình quân tháng có số lẻ thì được giữ nguyên sau dấu phẩy hai số và không làm tròn số.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hằng quý các đơn vị có trách nhiệm báo cáo số lao động đang sử dụng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.

2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với những đơn vị chưa tính số lao động đang sử dụng của năm 1999 thì được áp dụng theo cách tính này.

>> Xem thêm:  Mức bồi thường thu hồi đất khai hoang theo quy định mới năm 2021 ?

Trong quá trình thực hiện Thông tư này có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết.

Nguyễn Thị H.ằng

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước mới nhất năm 2021, Hướng dẫn soạn đơn mua nhà