BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 06/1999/TM-BTM NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 1999 ĐIỀU CHỈNH MỤC C THÔNG TƯ SỐ 09/1998/TT-BTM NGÀY 18/7/1998 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

Đối với những dự án được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước hoặc sau ngày 01/02/1998 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ ):

1. Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 01/02/1998.

2. Chịu thuế nhập khẩu đối với hàng hoá đã nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 01/02/1998.

3. Ngày hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam là ngày ghi trên Tờ khai hải quan.

Thông tư này là bộ phận không tách rời của Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại .

về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư

Mai Văn Dâu

(Đã ký)