BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2000/TC-TCDN

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2000

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 08/2000/TC-TCDN NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 63/1999/TT-BTC NGÀY 7/6/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ ban hành " Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước " và Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tài chính nói trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 hướng dẫn việc quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại các doanh nghiệp. Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết 1.4 - điểm 1 - Phần B - Mục II - Thông tư số 63/1999/TT-BTC như sau:

1/ Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn được tính trên cơ sở quỹ tiền lương của doanh nghiệp theo các chế độ hiện hành của Nhà nước.

Chi phí cho tổ chức Đảng, Đoàn thể được lấy từ nguồn kinh phí của tổ chức này, nếu nguồn kinh phí của tổ chức Đảng, Đoàn thể không đủ để chi thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

2/ Chi phí hoạt động của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được thực hiện như sau:

- Lương và phụ cấp có tính chất lương của cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các tổ chức Đảng, Đoàn thể được hạch toán vào chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Thông tri số 03 TT/TC-TW ngày 16/6/1993 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của cán bộ công nhân viên chức cơ quan Đảng, Đoàn thể.

- Ngoài phần kinh phí của các tổ chức Đảng, Đoàn thể tại doanh nghiệp được chi từ nguồn quy định tại công văn số 517 TC/TCQT ngày 30/10/1992 của Ban Tài chính quản trị Trung ương hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí; Thông tư liên Bộ số 103 TTLB ngày 2/12/1994 của Bộ Tài chính - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn; hội phí, đoàn phí của các tổ chức đoàn thể khác nếu thiếu thì doanh nghiệp được hạch toán phần chênh lệch thiếu vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp để bổ sung kinh phí cho các tổ chức trên.

3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20/4/1999 của Chính phủ có hiệu lực. Các quy định khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/1999/TT-BTC ngày 7/6/1999 của Bộ Tài chính.

Trần Văn Tá

(Đã ký)