BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 55/1999/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 85/1998/TT-BTC NGÀY 25/6/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-TTg ngày 26/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Căn cứ ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Văn bản số 558/KSVTTPL ngày 29/3/1999).
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

1/ Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

"Trường hợp các đơn vị sử dụng lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên so với kỳ hạn phải nộp, thì ngoài việc phải nộp phạt theo quy định tại điểm 8, Điều 11 trong Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, còn phải nộp số tiền chậm nộp theo mức lãi suất tiền vay quá hạn do Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định tại thời điểm truy nộp. Đồng thời Bảo hiểm Xã hội các cấp được quyền yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng trích tiền từ tài khoản của đơn vị sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội và tiền phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội (nếu có), mà không cần có sự chấp nhận thanh toán của đơn vị sử dụng lao động.

Những đơn vị sử dụng lao động cố tình vi phạm thời hạn nộp bảo hiểm xã hội thì cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp có quyền từ chối việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đối với tất cả những người lao động của đơn vị sử dụng lao động đó; đồng thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan pháp luật để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với chủ sử dụng lao động".

2/ Nay bãi bỏ toàn bộ các quy định tại Điểm 4, mục I, phần III của Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính nêu trên.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác tại Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính không thay đổi.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy