BỘ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2014

THÔNG TƯ

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch

_________________

Căn cứ Luật Dạy nghề năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch.

Điều 1. Ban hành theo Thông tư này Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch, gồm:

1. Dịch vụ Nhà hàng;

2. Kỹ thuật chế biến món ăn;

3. Quản trị Khách sạn;

4. Quản trị Khu Resort;

5. Quản trị Dịch vụ giải trí, thể thao;

6. Hướng dẫn du lịch;

7. Quản trị Lữ hành;

8. Quản trị du lịch MICE.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Hoàng Tuấn Anh