BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2015/TT-BNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BÃI BỎTHÔNG TƯ SỐ 2461/2001/TT-BNG NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA BỘ NGOẠI GIAO HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 114/2001/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 210/1999/QĐ-TTG NGÀY 27THÁNG 10 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜIVIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng6 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10 tháng 12năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của BộNgoại giao;

Theo đề nghị của Ủy ban Nhà nước về Người ViệtNam ở nước ngoài;

Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNGngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyếtđịnh số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủtướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 1.Bãi bỏ Thông tư số 2461/2001/TT-BNGngày 05 tháng 10 năm 2001 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyếtđịnh số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủtướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là ngườigốc Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ban bí thư T.W Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Ngoại Giao;
- các Sở Ngoại vụ
- Lưu: VT, UBNV (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Hồng Nam