BỘ LAO ĐỘNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1981

THÔNG TƯ

BỔSUNG VIỆC HƯỚNG DẪN LÀM VÀ SỬ DỤNG SỔ LAO ĐỘNG CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀNƯỚC.

Thi hành Nghị định số 97-CP ngày02-05-1974 của Hội đồng Chính phủ, Bộ Lao động đã ra Thông tư số 6-LĐ/TT ngày28-02-1975 hướng dẫn việc tiến hành làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân,viên chức Nhà nước.

Qua một thời gian thực hiện, căncứ đề nghị của địa phương và cơ sở trực tiếp quản lý sổ lao động, sau khi lấy ýkiến của Tổng công đòan Việt Nam, Bộ Lao động ra Thông tư này để bổ sung, sửađổi một số điểm về cách ghi chép và quản lý việc sử dụng sổ lao động tại Thôngtư số 6-LĐ/TT cho phù hợp với tình hình mới.

I. CÁCH GHI CHÉP VIỆC XÓA BỎKỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG SỔ LAO ĐỘNG:

Nay bổ sung vào đoạn “chỉ ghinhững kỷ luật vi phạm trong sản xuất, công tác…” của phần khen thưởng và kỷluật, mục III, Thông tư số 6-LĐ/TT ngày 28-2-1975, một đoạn mới sau đây:

Đối với người bị thi hành kỷluật, nếu sau đó được cấp có thẩm quyền xét thấy kỷ luật không đúng hay chưathỏa đáng, ra quyết định hủy bỏ kỷ luật hay hạ mức kỷ luật, hoặc nếu sau mộtnăm người bị kỷ luật đã tự sửa chữa và tiến bộ được xóa bỏ kỷ luật theo quyđịnh tại Nghị định số 195-CP ngày 31-12-1964 ban hành Điều lệ về kỷ luật laođộng và các Thông tư hướng dẫn việc thi hành, thì xí nghiệp, cơ quan ghi ngaysố, nội dung, ngày, tháng, năm của quyết định hủy bỏ kỷ luật, sửa mức kỷ luậthay xóa bỏ kỷ luật vào sổ lao động.

II. QUẢN LÝ SỬ DỤNG SỔ LAOĐỘNG:

Nay thay thế các điểm 1, 2, 3,mục IV của Thông tư số 6-LĐ/TT ngày 28-2-1975 như sau:

1. Sổ lao động là tư liệu chủyếu trong hồ sơ nhân sự của công nhân, viên chức phải được quản lý chặt chẽcùng với các giấy tờ nhân sự khác của công nhân, viên chức theo chế độ tài liệumật của Nhà nước. Số và ký hiệu của sổ lao động là số hiệu công nhân, viên chứcphải được ghi rõ vào bìa hồ sơ nhân sự. Từ nay mỗi khi có quyết định về nhân sự(thuyên chuyển công tác, nâng bậc, đề bạt, cho thôi việc…) đối với công nhânviên chức phải ghi rõ số hiệu công nhân viên chức sau họ và tên.

Người có sổ hoặc cán bộ quản lýlàm mất sổ lao động phải báo cáo ngay với thủ trưởng đơn vị, cơ quan công an vàSở, Ty lao động.

2. Thủ trưởng xí nghiệp, cơ quanphải giao cho tổ chức quản lý nhân sự của đơn vị chịu trách nhiệm làm sổ, quảnlý sổ lao động; phải cử cán bộ chuyên trách theo dõi việc làm sổ lao động, ghichép bổ sung những thay đổi của công nhân, viên chức vào sổ lao động; bảo quản,khai thác sử dụng sổ lao động phục vụ yêu cầu điều tra thống kê lao động củaNhà nước. Người có sổ lao động và cán bộ quản lý sổ lao động không được tự ýtẩy xóa, thêm bớt nhưng điều đã ghi trong sổ lao động. Mọi chữ tẩy, xóa, sửachữa nếu không được thủ trưởng xí nghiệp, cơ quan ký tên, đóng dấu xác nhận thìđều không có giá trị pháp lý. Người tự ý tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt với dụng ýsai trái sẽ bị xử lý nghiêm khắc tùy theo tính chất và tác hại của sự việc.

Trường hợp công nhân, viên chứcđược điều động đi công tác ở nơi khác, hay thôi việc, về hưu, nghỉ mất sức,hoặc bị chết thì đơn vị quản lý phải ghi bổ sung ngay và trao trả sổ lao độngcho đương sự hoặc cho thân nhân người có sổ lao động. Người rút sổ lao độngphảo ký vào sổ theo dõi của xí nghiệp, cơ quan.

3. Sau khi đã hoàn thành việccấp sổ lao động ở các địa phương thì các xí nghiệp, cơ quan chỉ được tiếp nhậncông nhân viên chức thuyên chuyển, điều chỉnh và tuyển dụng lại người trước làcông nhân, viên chức đã nghỉ việc vì mất sức hoặc thôi việc đã có sổ lao động(trừ công nhân, viên chức nghỉ việc trước ngày xí nghiệp, cơ quan cũ tiến hànhcấp sổ lao động).

Công nhân, viên chức xin thuyênchuyển công tác với xí nghiệp, cơ quan khác, để hợp lý gia đình hoặc cho phùhợp với khả năng nghề nghiệp một cách chính đáng, được xí nghiệp hoặc cơ quannơi đang làm việc đồng ý, thì xí nghiệp hoặc cơ quan chỉ cần cấp giấy giớithiệu và cho công nhân viên chức mượn sổ lao động để đi liên hệ công việc,không phải lập hồ sơ khác như trước. Xí nghiệp, cơ quan cần tuyển người, căn cứvào sổ lao động của người đến xin việc xuất trình, để nghiên cứu tiếp nhân, bốtrí, sắp xếp công tác. Chỉ sau khi cơ quan mới đồng ý tiếp nhận, mới làm thủtục bàn giao đầy đủ hồ sơ nhân sự giữa hai đơn vị cũ và mới để tránh gây phiềnhà cho công nhân, viên chức.

Người đã có sổ lao động, được xínghiệp hoặc cơ quan Nhà nước cho thôi việc, nghỉ mất sức lao động nay hồi phụcsức khỏe, hoặc tham gia lực lượng vũ trang nay xuất ngũ, nếu cần xin việc làmthì chỉ làm đơn xin việc kèm theo sổ lao động gửi cho xí nghiệp hoặc cơ quancần tuyền lao động. Khi chính thức nhận việc ở xí nghiệp, hoặc cơ quan, thìngười lao động mới phải nộp các giấy tờ cần thiết khác theo yêu cầu quản lý hồsơ nhân sự của đơn vị.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Điệp