BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-TBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 1 năm 1983

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 01-TBXH NGÀY 1-1-1983 SỬA ĐỔI TIỀN CHÔN CẤT

Tại điểm 1 thông tư số 34-TBXH ngày 1-10-1981 của Bộ Thương binh và xã hội quy định khoản tiền chôn cất cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân chết là 500 đồng.

Để phù hợp với tình hình hiện nay, sau khi có sự thoả thuận của Bộ Tài chính, Bộ Thương binh và xã hội tạm quy định lại khoản tiền chôn cất nói tại điểm 1 Thông tư số 34-TBXH ngày 1-10-1981 là 1200 đồng.

Mức tiền trợ cấp chôn cất nói trên được thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Nguyễn Kiện

(Đã ký)