BỘ NỘI VỤ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01-TT/BNV

Hà Nội , ngày 27 tháng 10 năm 1976

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾTĐỊNH SỐ 167-CP NGÀY 18-09-1976 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Ngày 18 tháng 09 năm 1976, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyếtđịnh số 167-CP về việc tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, Bộ Nội vụra Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định nói trên như sau:

1. Quyết định số167-CP được ban hành lần này so với các văn bản về đăng ký, quản lý hộ khẩu trướcđây có những tinh thần mới:

a) Tạo thuận lợi cho việc điều động cán bộ, công nhân, viên chứccủa các cơ quan, xí nghiệp; có căn cứ để giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trúcho những người ở các nơi khác chuyển về thành phố, thị xã; góp phần thực hiệnchủ trương hạn chế tăng dân số của các thành phố, thị xã một cách chặt chẽ vàhợp lý;

b) Những tiêu chuẩn đăng ký hộ khẩu thường trú quy định trong Quyếtđịnh của Hội đồng Chính phủ làm cho nhân dân hiểu được rõ chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước để thi hành, đồng thời có trách nhiệm giám sát việc thihành của cơ quan chính quyền trong việc vận dụng giải quyết các tiêu chuẩn đãquy định;

c) Củng cố thêm một bước về công tác quản lý hộ khẩu, tiến hànhđược chặt chẽ, khắc phục tình trạng đăng ký nhân khẩu thường trú một nơi nhưngthường xuyên ở nơi khác, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội.

2. Mấy vấn đề vậndụng thi hành Quyết định số 167-CP:

Để thực hiện đúng nguyên tắc cơ bản nói ở trong Quyết định“Mọi công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt-nam và mọi người nước ngoài(trừ Đoàn ngoại giao) đều phải được đăng ký nhân khẩu thường trú trong nội bộgia đình hoặc một hộ tập thể nhất định tại nơi ở thường xuyên của mình…”.

Trong khi vận dụng thi hành Quyết định cần quán triệt được mấyđiểm cơ bản sau đây:

a) Khi cơ quan, xí nghiệp, trường học được Thủ tướng Chính phủcho phép đặt trụ sở ở Hà-nội mà đã có đầy đủ thủ tục giấy tờ quy định, thì cơ quanquản lý hộ khẩu phải giải quyết cho cán bộ, công nhân, viên chức được dễ dàng,nhanh chóng để bảo đảm việc hoàn thành công tác, sản xuất;

b) Những người đã có cơ sở sinh sống ở nông thôn và các thành phố,thị xã khác không giải quyết chuyển về thành phố Hà-nội;

c) Vận dụng thi hành các tiêu chuẩn quy định trong Quyết định số167-CP đối với cán bộ và nhân dân phải được thống nhất. Địa phương không tùy tiệnđặt ra các tiêu chuẩn khác trái với quy định của Nhà nước.

3. Cần nắm vững thêmmột số điểm trong Quyết định số 167-CP:

a) Cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh hàng ngày về ăn ở vớigia đình, có hộ khẩu thường trú ở địa phương thì được đăng ký nhân khẩu thườngtrú với hộ gia đình. Nếu thường xuyên ở tập thể do cơ quan, xí nghiệp, trườnghọc bố trí nơi ở, thì đăng ký nhân khẩu thường trú với hộ tập thể;

b) Những cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh đã được đăng kýhộ khẩu thường trú ở thành phố, thị xã, nhưng nay đã đi theo cơ quan, xí nghiệp,trường học của mình chuyển đến địa điểm khác thì phải chuyển hẳn hộ khẩu thườngtrú đến nơi đang ở thường xuyên để công tác, sản xuất, học tập.

Trường hợp cán bộ, công nhân, viên chức đăng ký nhân khẩu thườngtrú với hộ gia đình ở thành phố hoặc tỉnh nào đó, nay đến công tác, sản xuất,học tập ở cơ quan, xí nghiệp thuộc thành phố hoặc tỉnh khác nhưng địa điểm lạiở vùng giáp giới của hai địa phương và hàng ngày vẫn về ăn ở với gia đình thìkhông phải chuyển hộ khẩu thường trú đến nơi công tác, sản xuất, học tập;

c) Những người đã đi khỏi nơi đăng ký nhân khẩu thường trú từ 6tháng trở lên không có lý do chính đáng thì cơ quan quản lý hộ khẩu địa phươngsẽ xoá tên trong sổ đăng ký hộ tịch, hộ khẩu và phải tìm hiểu rõ nguyên nhânvắng mặt của người đó. Nếu sau này đương sự trở về, cơ quan quản lý hộ khẩu ởđịa phương sẽ căn cứ tình tiết cụ thể mà xét giải quyết một cách hợp lý việcđăng ký hộ khẩu thường trú.

4. Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiệnnghiêm chỉnh Quyết định số 167-CP của Hội đồng Chính phủ và Thông tư này của BộNội vụ:

a) Phổ biến nội dung Quyết định của Hội đồng Chính phủ và Thôngtư này của Bộ Nội vụ cho cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp, cácngành, các cấp và nhân dân biết;

b) Niêm yết các tiêu chuẩn trong Quyết định số 167-CP tại các trụsở tiếp dân đến đăng ký hộ khẩu để mọi người hiểu rõ và thực hiện đúng tiêu chuẩnđã quy định;

c) Những trường hợp nhân dân ở các nơi khác xin chuyển đến cácxã ngoại thành thuộc thành phố Hà-nội; các quận nội thành thuộc thành phố Hồ ChíMinh thì Sở, Ty công an nơi có người xin chuyển đi cũng phải trao đổi trước vớiSở công an nơi họ xin chuyển đến theo điều 3 Thông tư số 433-TT ngày 19-06-1976của Bộ Nội vụ đã quy định;

d) Các thành phố, thị xã khác trong cả nước cũng căn cứ vào điểm3 Quyết định số 167-CP của Hội đồng Chính phủ để vận dụng thi hành cho thíchhợp.

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề khó khăn, yêu cầu Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về Bộ Nội vụ để nghiêucứu giải quyết. Trong khi chờ đợi các địa phương không được tự ý đặt ra cáctiêu chuẩn khác trái với các tiêu chuẩn đã quy định trong Quyết định số 167-CP.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tài