ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 1983

THÔNG TƯ

BỔSUNG THÔNG TƯ SỐ 14/TT-UB NGÀY 22-12-1982 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆCXÉT DUYỆT CÔNG NHẬN VÀ KHEN THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC.

- Thi hành Quyết định 25/CP ngày 21-1-1981 và Quyếtđịnh 146/HĐBT ngày 25-8-1982 của Hội đồng bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh 25/CP.
- Căn cứ vào các Thông tư số 04/TC ngày 18-3-1982, 21/TC-CNA ngày 01-9-1982, 27/TC-TNVT ngày 20-10-1982 của Bộ Tàichánh hướng dẫn việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ xí nghiệp.
- Tiếp theo Thôngtư 14/TT-UB ngày 22-12-1982 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Nay Uỷ ban nhân dân thành phố bổsung một số điều về khen thưởng (phần IV của Thông tư 14/TT-UB ngày 22-12-1982)như sau:

1. Toàn bộ sổ sách ghi chép sốliệu và hạch toán mà xí nghiệp đã thực hiện đầu năm phải được giữ nguyên trạng.Các số liệu về hạch toán giá thành, giá cả, lợi nhuận, thu quốc doanh… phảiđược phản ánh trung thực trên sổ sách đúng theo thực tế phát sinh, không đượcsửa đổi, xáo trộn.

2. Những điều kiện cần thiết đểđược khen thưởng đã nêu tại Quyết định 146/HĐBT phải được chấp hành nghiêm túc,đặc biệt chú ý kết quả giao nộp sản phẩm cho Nhà nước, các nguồn thu quốc doanhv.v… nhằm triệt để chống các hiện tượng tiêu cực trong quản lý kinh tế.

3. Về việc phân phối và tríchlập các quỹ xí nghiệp, Sở Tài chánh có trách nhiệm vận dụng Quyết định của Hộiđồng bộ trưởng và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh để hướng dẫn thi hành tạithành phố cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm khuyến khích xí nghiệp đẩymạnh sản xuất, chăm lo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất do cấp trên giao, tự longuyên liệu để tích cực cân đối phần kế hoạch tự làm và tổ chức sản xuất phụ đểcải thiện không ngừng đời sống của công nhân, viên chức của xí nghiệp, bảo đảmthực hiện đúng đắn ba loại lợi ích kinh tế (lợi ích của Nhà nước, của tập thểxí nghiệp và của cá nhân người lao động).

Trong tình hình thực tế năm qua,khả năng cung ứng nguyên liệu, vật tư có tăng lên trong những tháng cuối năm,do đó sản lượng ở nhiều xí nghiệp cũng tăng cao trong quý IV. Khi xét khenthưởng, cần căn cứ vào thành tích sản xuất để vận dụng chế độ khen thưởng chođúng.

4. Trong quá trình xét duyệtcông nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch ở những xí nghiệp trọng điểm, Hộiđồng xét duyệt thành phố cần kịp thời rút kinh nghiệm, rút ra những vấn đề mắcmứu để tập trung nghiên cứu giải quyết cho đúng chế độ, chính sách hiện hànhcủa Nhà nước, kịp thời báo cáo cho Uỷ ban nhân dân thành phố biết để tiếp tụchướng dẫn cho các đơn vị thi hành thống nhất và chặt chẽ các qui định của Nhànước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn