BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-BYT/TT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1992

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 02-BYT/TT NGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN VIỆC NÂNG MỨC TIỀN BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI HIẾN MÁU

Để bồi dưỡng kịp thời cho người hiến máu, phù hợp với giá cả hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu máu để cứu chữa người bệnh. Căn cứ vào nguyên tắc trả tiền bồi dưỡng cho người hiến máu theo tiêu chuẩn hiện vật quy ra tiền qui định tại điểm I Thông tư 06 TT/LB ngày 5/3/1987 của Liên Bộ Y tế - Tài chính. Bộ Y tế nâng mức tiền bồi dưỡng cho người hiến máu lên 32.000đ/100ml máu (320.000đ/1 lít máu).

Thông tư này thực hiện từ ngày ban hành và thay thế Thông tư 21 BYT/TT ngày 2/8/1991 của Bộ Y tế.

Phạm Song

(Đã ký)