BỘ TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN******
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 002-LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 1961

THÔNG TƯ

VỀ THỂ THỨC THANHTOÁN CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN GHI NỢ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP

Từ trước tới nay, các cơ quan, xí nghiệp sử dụng Bưu điệntrừ một số cước phí trả tiền ngay, còn phần lớn đều ghi số nợ như cước điệnbáo, điện thoại, cưới túi thơ quân bưu, v.v… đến hết tháng Bưu điện mới lậpbảng kê xin thanh toán gửi cho cơ quan xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệmthu qua Ngân hàng.

Việc thu tiền chậm như vậy, ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụngvốn lưu động định mức của ngành Bưu điện. Nhà nước phải cấp cho ngành Bưu điệnmột khoản vốn định mức về cước phí bưu điện ghi nợ chưa thu ngay được trongtháng, trong khi đó thì các cơ quan đã được cấp đủ bưu điện phí từ đầu tháng vàcác xí nghiệp đã phân bổ khoản chi bưu điện phí vào giá thành sản phẩm ngaytrong tháng.

Để được hợp lý hơn, liên Bộ Tài chính – Ngân hành Nhà nước -Tổng cục Bưu điện, quy định một thể thức thanh toán cước phí bưu điện áp dụngđối với các cơ quan, xí nghiệp như sau:

Điều 1. Không kể các khoản cước phí bưu điện có thểthanh toán ngay như cước bưu điện, cước tỷ lệ thư chuyển tiền, cước bưu phẩm(tiền mua tem) cước đặt dây máy, v.v… tất cả các khoản cước phí khác về điệnbáo, điện thoại, vô tuyến điện, túi thư quân bưu, v.v… ghi số nợ hàng ngày,phải được thanh toán ngay nội trong tháng.

Điều 2. Bưu điện các tỉnh, thành, huyện, châu sẽ kýkết hợp đồng với các cơ quan, xí nghiệp thuộc phạm vi mình phục vụ thỏa thuậnđể cho Bưu điện thu các khoản cước phí ghi nợ nói ở điều 1, theo cách thức dướiđây:

- Căn cứ vào khối lượng bình quân sử dụng bưu điện mỗitháng của các cơ quan, xí nghiệp, Bưu điện ấn định một mức thu kế hoạch,theo đó vào ngày 20 hàng tháng, Ngân hàng địa phương sẽ tự động trích ởtài khoản của cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, chuyển sang tài khoản doanh thu củaBưu điện số tiền bằng 2/3 mức thu kế hoạch mỗi tháng đã được ấn định.

Hết tháng, Bưu điện phải lập bảng kê thanh toán chính thứctheo thực tế, gửi cho cơ quan, xí nghiệp mắc nợ, đồng thời gửi ủy nhiệm thu nhờNgân hàng thu hộ nốt số còn thiếu - Bảng kê thanh toán chính thức, Bưu điệnphải tranh thủ lập càng sớm càng hay, không được để chậm quá ngày 10 tháng sauđối với Hà Nội, không chậm quá 5 tháng sau đối với các tỉnh, thành khác.

Điều 3. Thông tư này sẽ thi hành kể từ tháng 9/1961.

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC PHÓ

Vũ Văn Quý

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Viết Lượng

BỘ TÀI CHÍNH

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bính