BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1982

THÔNG TƯ

CỦABỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2-TBXH NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THI HÀNHNGHỊ QUYẾT SỐ 16-HĐBT NGÀY 8-2-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TINH GIẢNBIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH

Ngày 8-2-1982, Hội đồng Bộ trưởngđã ban hành Nghị quyết số 16-HĐBT về việc tinh giản biên chế hành chính, trongđó có phần giải quyết chế độ chính sách cho những người nghỉ việc hưởng chế độhưu trí, mất sức lao động nói trong điểm 3 và 4 ở phần II. Bộ thương binh và xãhội hướng dẫn cụ thể việc cho công nhân, viên chức về hưu, nghỉ việc vì mất sứclao động theo các điểm 3 và 4 nói trên như sau:

1. Về việc giải quyết cho ngườivề mất sức lao động.

Tại điểm 3, phần III của nghịquyết có quy định: "Đối với công nhân, viên chức trình độ chuyên môn, nghiệpvụ, sức khoẻ yếu, nếu chưa đủ điều kiện về thời gian công tác để hưởng chế độhưu trí, nhưng đã có đủ 15 năm công tác liên tục thì cho nghỉ việc hưởng chế độtrợ cấp mất sức lao động dài hạn".

Dưới đây nói rõ thêm:

- Những người sức khoẻ yếu nóitrên là những người ốm đau có bệnh kinh niên mãn tính đã qua điều trị, điều dưỡngnhiều lần vẫn không làm được này không cần phải có biên bản giám định sức khoẻcủa hội đồng giám định y khoa như trước đây quy định nhưng phải có bản tóm tắttình hình bệnh tật, thời gian điều trị, điều dưỡng do y tế cơ quan lập, côngđoàn cơ quan xác nhận đương sự yếu đau không làm được viện và được thủ trưởngcó thẩm quyền của cơ quan, xí nghiệp, hay đơn vị chứng thực, đồng ý cho nghỉ việcvì mất sức lao động.

- Những người đã nghỉ việc từtrước ngày ban hành nghị quyết số 16 - HĐBT, nếu đã đủ 15 năm công tác liên tục,thì khi nghỉ việc dù chưa đến tuổi 50 (nam) hoặc 45 tuổi (nữ) và hiện còn đanghưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng cũng được hưởng trợ cấp mất sức lao độngdài hạn.

2. Về việc giải quyết cho ngườivề hưu.

Tại điểm 4, phần III của nghịquyết số 16 HĐBT quy định: "đối với những người có đủ thời gian công tácliên tục, nhưng chưa đủ tuổi về hưu, nếu không bố trí được công tác, hoặc khôngđưa được về cơ sở sản xuất thì cho nghỉ việc và cũng được hưởng chế độ hưutrí".

Dưới đây nói rõ thêm:

- Những người có đủ thời giancông tác liên tục nói trên là những người đã có đủ 25 năm công tác liên tục (nếulàm nghề bình thường) hoặc có đủ 20 năm công tác liên tục (nếu) làm nghề nặngnhọc, độc hại thuộc loại III, IV, V trong Bảng phân loại lao động theo nghề củaBộ Lao động). Tuy vậy, những người nói trên, nếu còn khoẻ mạnh thì cơ quan cầnsắp xếp công tác, hoặc đưa về cơ sở sản xuất, hoặc bội dưỡng nghiệp vụ, sau khiđã tích cực tìm mọi biện pháp mà không thực hiện được, thì mới cho nghỉ việc hưởngchế độ hưu trí.

Những người nghỉ việc từ tháng 2năm 1982 hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động, nếu có đủ 25 năm công tác (làmbình thường) hoặc 20 năm công tác (làm nghề nặng nhọc, độc hại) như đã nói trênđược chuyển hưởng chế độ hưu trí kể từ tháng 2 năm 1982 và do Sở thương binh vàxã hội nơi cư trú làm điều chỉnh.

Những trường hợp về hưu, nghỉ việcvì mất sức lao động được miễn ra hội đồng giám định y khoa, thì quyết định choviệc nghỉ việc cần ghi căn cứ Nghị quyết số 16 - HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồngbộ trưởng để khỏi nhầm lẫn với những trường hợp khác.

Những trường hợp không thuộc diệndôi ra cơ quan có yêu cầu công tác mà đương sự vẫn cứ xin nghỉ việc, thì phảiqua hội đồng giám định y khoa khám sức khoẻ như quy định hiện hành.

Nguyễn Kiện

(Đã ký)