THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 021-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1960

THÔNG TƯ

Tiếp theo thông tư số 343-TTg ngày 24 tháng 9 năm 1959 về việc tạm hoãn mốc thời gian đăng ký tới đầu năm 1960, nay Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy 0 giờ ngày 01/3/1960, tức là 0 giờ ngày 04 tháng 02 năm Canh tý, làm mốc thời gian đăng ký nhân khẩu chung trên toàn miền Bắc. Thời gian tiến hành việc đăng ký nhân khẩu ở các tỉnh đồng bằng và trung du là 5 ngày (01/3/1960 bắt đầu, 05/3/1960 kết thúc), ở các tỉnh miền núi là 7 ngày (01/3/1960 bắt đầu, 07/3/1960 kết thúc).

Ban Chỉ đạo điều tra dân số Trung ương sẽ hướng dẫn cụ thể kế hoạch tiến hành công tác điều tra dân số từ khi chuẩn bị, khi tiến hành đăng ký đến khi hoàn thành.

Như vậy, các điều V và VII của kế hoạchđiều tra dân số ghi trong thông tư số 297-TTg ngày 12/8/1959 và các đoạn 1, 2 của điều 3 và tiết 5 của điều 5 trong quy định số 298-TTg ngày 12/8/1959 không có giá trị nữa. Điều VI tiết 4 về phương pháp tổng hợp của kế hoạch điều tra dân số theo Thông tư số 297-TTg nói trên vẫn thi hành theo đúng Thông tư số 337-TTg ngày 12/9/1959.

Để đảm bảo công tác điều tra dân số làm được tốt, nhanh, gọn, ngay từ bây giờ các Ủy ban hành chính các cấp cần coi công tác điều tra dân số là một công tác quan trọng của địa phương, và xúc tiến chuẩn bị thật chu đáo. Công tác điều tra dân số phải được coi là một công tác trung tâm đột xuất trên toàn miền Bắc, kể từ khi bắt tay vào thực hiện (16/2/1960) đến khi kết thúc (07/3/1960). Các Ủy ban hành chính các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo, tập trung lực lượng, động viên toàn dân tích cực tham gia, ủng hộ cuộc điều tra này.

Yêu cầu các Ủy ban hành chính các cấp, các ngành quan tâm đầy đủ, chuẩn bị tốt, thực hiện tốt công tác này và từng thời gian báo cáo kết quả về Thủ tướng phủ theo quy định của Ban Chỉ đạo điều tra dân số trung ương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng