Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA TỔNGCỤC BƯU ĐIỆN SỐ 03/2001/TT-TCBĐ
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/2000/TT-TCBĐ NGÀY 26/7/2000 VỀ VIỆC
GHI NHàN HÀNG HÓA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ĐẦU CUỐI THUÊ BAO SẢN XUẤT TRONGNƯỚC VÀ NHẬP KHẨU

Tổng cục Bưu điện đãban hành Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000của Thủ tướng Chính phủ về việc Ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thôngđầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Để phù hợp với yêu cầucủa Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 304/CP-KTQĐ ngày 18/4/2001 về việc banhành các văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế Ghi nhãn hàng hóa, Tổng cục Bưuđiện hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ ngày15/8/2000 của Tổng cục Bưu điện như sau:

1. Bổ sung thêmmục 2.1.5- Ngày sản xuất:

- Trên nhãn thiết bị phải ghi ngày sản xuất. Ngày sản xuấtlà số chỉ ngày, tháng, năm dương lịch hoàn thành sản xuất thiết bị.

- Việc ghi ngày sản xuất được được thực hiện như sau: ghilần lượt hai con số chỉ ngày; hai con số chỉ tháng hoặc tên tháng bằng chữ; haicon số cuối của năm.

2. Bổ sung thêmmục 2.1.6 - Thông số kỹ thuật và tínhnăng, tác dụng chủ yếu:

Các thông số kỹ thuật và tính năng, tác dụng chủ yếu củathiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu phảiđược ghi trên nhãn thiết bị.

3. Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tưsố 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư số 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000của Tổng cục Bưu điện.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánhkịp thời về Tổng cục Bưu điện để xem xét giải quyết.