NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2002

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về quản lý tiền

ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

Thực hiện Điều 4 vàĐiều 6 Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ về việc kinhdoanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể về quảnlý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành gửi tại các Ngân hàng thươngmại như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀPHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này ápdụng đối với các Ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi tắtlà ngân hàng).

2. Việc mở tài khoảnvà nộp tiền ký quỹ của các doanh nghiệp để được phép kinh doanh lữ hành hoạtđộng tại Việt Nam phải chấp hành đúng các quy định của Thông tư này và các thủtục gửi, thanh toán tiền theo quy định của ngân hàng phù hợp với pháp luật hiệnhành.

II. MỞ, SỬ DỤNG VÀQUẢN LÝ TÀI KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH.

3. Tiền ký quỹ củadoanh nghiệp kinh doanh lữ hành phải được gửi vào tài khoản (phong tỏa) tạingân hàng (nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính) và doanh nghiệp khôngđược sử dụng số tiền ký quỹ này trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh lữhành.

4. Trách nhiệm củadoanh nghiệp (chủ tài khoản):

4.1. Không được sửdụng sai mục đích số tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành, doanh nghiệp chỉ được sửdụng số tiền ký quỹ để thanh toán, bồi thường cho khách du lịch trong trườnghợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng với khách du lịch hoặc có rủi ro đột xuất xảyra với khách du lịch trong khi tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

4.2. Luôn phải duy trìđủ mức số dư trên tài khoản theo đúng quy định; trong trường hợp số dư trên tàikhoản này thấp hơn mức quy định, doanh nghiệp phải nộp bổ sung tiền cho đủ mứcký quỹ quy định.

4.3. Chấp hành đầy đủvà đúng các quy định hiện hành có liên quan đến việc sử dụng tài khoản ký quỹnày: mở, nộp tiền, nộp bổ sung tiền ký quỹ....

5. Trách nhiệm củangân hàng.

5.1. Hướng dẫn doanhnghiệp kinh doanh lữ hành thực hiện đúng các quy định về mở tài khoản, nộp tiềnký quỹ vào tài khoản, sử dụng tài khoản và các quy định có liên quan đến tàikhoản này.

5.2. Phong tỏa khoảntiền ký quỹ kinh doanh lữ hành và thực hiện tính trả lãi cho số dư tiền ký quỹtheo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn gửi tại ngân hàng. Cuối tháng, tính trảlãi cho doanh nghiệp và hạch toán vào tài khoản tiền gửi hay trả bằng tiền mặt.

5.3. Cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹkinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp.

5.4. Trường hợp doanhnghiệp vi phạm hợp đồng hoặc có rủi ro đột xuất xảy ra với khách du lịch và cóquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước về dulịch hoặc của Tòa án) buộc doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại, ngân hàng đượcquyền trích tài khoản tiền ký quỹ để thực hiện việc thanh toán đó, sau khi trừchi phí dịch vụ ngân hàng.

5.5. Yêu cầu doanhnghiệp nộp bổ sung đầy đủ số tiềnphải ký quỹ trong thời hạn 1 tháng (kể từ ngày tiền được trích từ tài khoảntiền ký quỹ để thanh toán, bồi thường cho khách du lịch). Sau thời hạn trên,doanh nghiệp không bổ sung đầy đủ số tiền ký quỹ, ngân hàng thông báo cho tổngcục Du lịch hoặc SởDu lịch nơi doanhnghiệp dặt trụ sở chính để có biện pháp xử lý.

5.6. Hoàn trả tiền kýquỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo của Tổngcục Du lịch về việc doanh nghiệp không được cấp Giấy phép kinh doanh lũ hànhquốc tế;

Có quyết định của Tổngcục Du lịch về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanhnghiệp;

quyết định của cơ quan đăng kýkinh doanh về việc thu hồi đăng ký kinh doanh hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữhành trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

III. THÔNG TIN BÁOCÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

6. Hàng quý, chậrnnhất vào ngày 15 của tháng đầu quý sau, các Ngân hàng thương mại có nhận tiềnký quỹ kinh định lữ hành phải lấp và gửi báo cáo đầy đủ cho Ngân hàng Nhà nước(Thanh tra Ngân hàng Nhà nước) về tình hình nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hànhcủa hệ thống ngân hàng mình.

7. Các ngân hàng vàdoanh nghiệp có hành vi vi phạm các quy định của Thông tư này thì tùy theo mứcđộ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

8. Thông tư này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

9. Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng qủn trị và Tổng giám đốc(Giám đốc) Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn triển khai,hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Phụng