BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2005

THÔNG TƯ

Hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường

Thi hành Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ); sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ (Công văn số 1373/BNV-TL ngày 09 tháng 6 năm 2005) và Bộ Tài chính (Công văn số 5966/TC-PC ngày 18 tháng 5 năm 2005), Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống bộ máy tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (trừ các đơn vị sự nghiệp giáo dục, khoa học, y tế, văn hóa thông tin).

2. Cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu được quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT /BTNMT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất.

II. MỨC PHỤ CẤP

1. Đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu:

a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

b) Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

2. Đối với Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia:

a) Chức danh lãnh đạo Trung tâm, Văn phòng, các ban, phòng thuộc Trung tâm: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo bằng Cục hạng I thuộc Bộ quy định tại điểm 4, mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

b) Các đơn vị sự nghiệp và các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực trực thuộc Trung tâm: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

3. Đối với Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Cục xếp loại II) và các tổ chức được xếp loại tương đương cấp Vụ thuộc Bộ (gồm Cục Đo đạc và Bản đồ, Cục Bảo vệ môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai, Trung tâm Viễn thám, Trung tâm Thông tin):

a) Chức danh lãnh đạo Cục, Trung tâm, Văn phòng, Thanh tra, các ban, phòng thuộc Cục, Trung tâm:

Giữ nguyên phân loại cũ để chuyển xếp phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số cũ sang phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số mới quy định tại điểm 4, mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

b) Chức danh lãnh đạo Chi cục thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ, Cục Bảo vệ môi trường: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Trung tâm: áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc và các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo: áp dụng Mục II và Mục III Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tổ chức thực hiện

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Bộ, thực hiện việc chuyển xếp và quyết định hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Việc thực hiện hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các viện nghiên cứu, các trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, các tạp chí và Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có hướng dẫn riêng.

c) Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thu bảo hiểm xã hội theo mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại Thông tư này. Nếu phát hiện việc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo không đúng quy định thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định xếp lại phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo đúng quy định tại Thông tư này (đồng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 bản để theo dõi và kiểm tra).

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải quyết./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Mai Ái Trực