Th«ng t­

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2006/TT-BKH
NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2006

HƯỚNG DẪN MỘTSỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG

KÝ KINH DOANHTHEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP

NGÀY 29 THÁNG 8NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây viết tắt làNghị định số 88/2006/NĐCP ) nhằm thực hiện việc đăng ký kinh doanh thống nhấttrên phạm vi toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồsơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theoLuật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đạidiện quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP như sau:

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

1.Đối với doanh nghiệp, Hộ kinh doanh

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với từngloại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện theoquy định lại các Điều 14, 15, 16 và khoản 1, khoản 2 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

b) Giấy Đề nghị đăng ký kinh doanh thựchiện theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư này.

c) Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập,người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2.Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

a) Hồ số đăng ký hoạt động chi nhánh, vănphòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thực hiện theoquy định tại Điều 24 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

b) Thông báo về việc lập chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo mẫuquy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

II.GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấychứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

III.TRÌNH TỰ, THỦ TỤCĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanhthành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20, 21; đăng kýhoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh thựchiện theo quy định tại Điều 24; đăng ký kinh doanh đối với trường hợp bổ sung,thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại các Điều 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nộidung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 38 và 41Nghị định số 88/2006/ NĐ-CP.

a) Trong trường hợp người thành lập doanhnghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình làm thủ tục đăng ký kinh doanh, khitiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đề nghịngười được ủy quyền xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặcchứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP và văn bản ủy quyền.

b) Giấy biên nhận quy định tại khoản 3 Điều19 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiệntheo mẫu tạiPhụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanhvề nội dung cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký tính doanh quy định tại khoản 2Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiệntheo mẫutại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinhdoanh về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại các Điều 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu quyđịnh tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

đ) Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký củachi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báotheo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăngký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được đổiGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫuquy định tại Phụ lục IV.

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh, vănphòng đại điện có địa chỉ nằm ngoài phạm vi tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, kèm theothông báo, phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanhnghiệp.

Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, vănphòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấptỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc đã thay đổi tên, địa chỉ chinhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kýhoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, để được đổi Giấy chứng nhận đăngký kinh doanh.

e) Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh,văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấptỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để nộp Giấy chứng nhận đăngký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chấm dứt hoạt động. Đốivới công ty, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ quyết định và biênbản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên,của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trịđối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danhvề việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; đồng thời gửithông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sởchính, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Người thành lập doanh nghiệp, hộ kinhdoanh có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh quamạng điện tử. Trong trường hợp này, sau khi xem xét hồ sơ, cơ quan đăng ký kinhdoanh thông báo cho người thành lập doanh nghiệp các nội dung cần sửa đổi, bổsung hồ sơ (nếu có) hoặc thời điểm đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Thời hạn thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thực hiệntheo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP. Khi đến nhận Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải nộp một bộ hồsơ đăng ký kinh doanh bằng giấy quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP để cơquan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ.Quy định nàycũng áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký lập chi nhánh. văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đăng ký thay đổi,bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh trongGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ có ý nghĩa trong công tác thống kê.

IV. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÔNG TY ĐƯỢCTHÀNH LẬP TRÊNCƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI VÀ ĐỐI VỚI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công tyđược thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi và đối với công tynhận sáp nhập thực hiện 1theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP .

2. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh,văn phòng đại diện nằm ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơidoanh nghiệp đặt trụ sở chính, công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách,hợp nhất, chuyển đổi, sáp nhập thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặtchi nhánh, văn phòng đại diện để thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chinhánh, văn phòng đại diện.

V.MÃ SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1.Đối với doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi sốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theoquy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theoPhụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

- Mã hình thức tổ chức: 1 ký tự, 0 là doanhnghiệp, 1 là chi nhánh, 2 là văn phòng đại diện.

- Mã loại hình doanh nghiệp: 1 ký tự, 1 làdoanh nghiệp tư nhân, 2 là công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, 3 là công tycổ phần, 4 là công ty TNHH một thành viên, 5 là công ty hợp danh.

- Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự,từ 000001 đến 999999.

2.Đối với hộ kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi sốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh theoquy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: 2 ký tự, theoPhụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này

- Mã cấp huyện: 1 ký tự, theophụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này.

- Mã loại hình: 1 ký tự, 8 = hộ kinh doanh.

- Số thứ tự hộ kinh doanh: 6 ký tự, từ000001 đến 999999.

VI.ĐĂNG KÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh quy địnhtại khoản 2 Điều 41 và Điều 43 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫutại Phụ lục V ban hành kèm theo thông tư này.

2. Thông báo về hành vivi phạm của doanh nghiệp và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh quy định tại Điều 46 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theo mẫu tạiPhụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

VII. THÔNG BÁO VÀ LƯU GIỮ NỘI DUNG ĐĂNGKÝ KINH ĐOANH

1. việc Cung cấp thông tin quy định tạikhoản 2 Điều 22 và khoản 5 Điều 38 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP thực hiện theomẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi giải quyết đăng ký kinh doanh, cơquan đăng ký kinh doanh ghi thông tin nội dung đăng ký kinh doanh vào sổ đăngký kinh doanh lưu giữ tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Sổ đăngký kinh doanh có thể là những tệp tin điện tử.

3. Đối với Phòng đăng ký kinh doanh cáctỉnh đã nối mạng với Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngoài việc thựchiện các quy định tại các điềm 1, 2 Mục này, khi giải quyết đăng ký kinh doanh,Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm truyền số liệu về Cục Phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa.

4. Các cá nhân, tổ chức có thể yêu cầuPhòng Đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, bảnsao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trong phạm vi địaphương và trả lệ phí theo qui định của pháp luật.

VIII.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29 tháng 6 năm 2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tụcđăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số l 09/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc


DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(banhành kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BKHngày 19/10/2006
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

1

2

3

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Phụ lục I

1

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

- Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Phụ lục I-2

3

- Công ty cổ phần

Phụ lục I-3

4

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-4

5

- Công ty hợp danh

Phụ lục I-5

6

- Hộ kinh doanh

Phụ lục I-6

Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập, người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục II

7

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục II-1

8

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục II-2

9

- Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục II-3

10

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền của công ty TNHH một thành viên (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Phụ lục II-4

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Phụ lục III

11

- Lập chi nhánh

Phụ lục III-1

12

- Lập văn phòng đại diện

Phụ lục III-2

13

- Lập địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-3

14

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, VPĐD, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-4

15

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III-5

16

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục III-6

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Phụ lục IV

17

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

18

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-2

19

- Công ty cổ phần

Phụ lục IV-3

20

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-4

21

- Công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

22

- Hộ kinh doanh

Phụ lục IV-6

23

- Chi nhánh

Phụ lục IV-7

24

- Văn phòng đại diện

Phụ lục IV-8

Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Giấy biên nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh/Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Phụ lục V

25

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phụ lục V-1

26

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phụ lục V-2

27

- Giấy biên nhận

Phụ lục V-3

28

- Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục V-4

29

- Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục V-5

30

- Bán doanh nghi ệp tư nhân

Phụ lục V-6

Thông báo vi phạm và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI

31

- Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-1

32

- Thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-2

33

- Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-3

34

- Quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VI-4

Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII

35

Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Phụ lục VII-1

36

Báo cáo hàng tháng của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (theo nguồn vốn)

Phụ lục VII-2

37

Danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII-3

38

Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh

Phụ lục VII-4

Hướng dẫn về cách ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII

39

Hướng dẫn về cách ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII-1

40

Hướng dẫn về phông chữ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phụ lục VIII-2

Mã cấp tỉnh, cấp huyện dùng dùng trong Giấy đăng ký kinh doanh

Phụ lục IX


Phụ Lục I-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤYĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
do tôi làm chủ với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:(ghi bằng chữ in hoa).......................................

.............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài(nếu có): ....................................................

.............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):.....................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:.............................................................

Email: ...........................................................Website: ......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4. Vốn đầu tư ban đầu:.......................................................................................................

Tổng số:..............................................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: .................................................................................................................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi:...............................................................................................

- Vàng:................................................................................................................................

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản,có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghịđăng ký kinh doanh):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Không đồng thời là thành viên hợp danhcủa công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không đồngthời là chủ hộ kinh doanh khác.

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của tôi;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phápluật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng.......năm.......

 CHỦ DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................


Phụ Lục I-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆMHỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốctịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đại diện theopháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH  với nội dungsau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:.............................................................

Email:........................................................... Website:......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4. Vốn điều lệ: ....................................................................................................................

Tổng số:..............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên đượcliệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phápluật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày......tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

PhụLục I-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốctịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đại diện theopháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dungsau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:.............................................................

Email:........................................................... Website:......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4. Vốn điều lệ:....................................................................................................................

- Tổng số cổ phần:..............................................................................................................

- Mệnh giá cổ phần:.............................................................................................................

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sánglập đăng ký mua:...............................................

.............................................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chàobán:....................................................................

7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

8. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phápluật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày......tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

PhụLục I-4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Chức danh:...........................................................................................................................

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốctịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đại diện theopháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thànhviên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

2 Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Đốivới chủ sỡ hữu là cá nhân:

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốc tịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp: ............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax: ..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đốivới chủ sở hữu là tổ chức chức:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyếtđịnh thành lập số:........................................

Do:......................................................................................cấpngày:........../....../...............

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:....................................................Fax:...............................................................

Email:...........................................................Website:........................................................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng thànhviên, Chủ tịch công ty):....................................

.............................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:.............................................................

Email: ...........................................................Website: ......................................................

4. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

5. Vốn điều lệ:....................................................................................................................

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

9. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

10. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phápluật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày......tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

Phụ Lục I-5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY HỢP DANH

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốctịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email: ..............................................Website: ...................................................................

Là chủ tịch Hội đồngthành viên công ty.

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh vớinội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..............................................................

.............................................................................................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...............................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................................Fax: .............................................................

Email:........................................................... Website:......................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4. Vốn điều lệ:....................................................................................................................

- Tổng số:.............................................................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên đượcliệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định):.....................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại khoản 2Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của côngty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh(trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại)

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyềnsử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phápluật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày......tháng....... năm.......

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH                            ĐẠIDIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Kývà ghi rõ họ tên từng thành viên)                                  (Ký và ghi rõhọ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................

Phụ Lục I-6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH

Kínhgửi: Phòng đăng ký kinh doanh.............................................

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:................................Quốctịch:.......................................

Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...............................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:............................................................................

.............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

.............................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax:..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh với nộidung sau:

1. Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:......................................................................................................

Điện thoại:....................................... Fax: ..........................................................................

Email:.............................................. Website:...................................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh:................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh:..............................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân và các cá nhân tham gia gópvốn không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ doanhnghiệp tư nhân, không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh(trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sởhữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh;

- Tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trướcpháp luật về tính hợp pháp chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinhdoanh.

......, ngày......tháng....... năm.......

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo giấy đềnghị đăng ký kinh doanh:

- ...................

- ...................

- ...................


Phụlục II-1

DANHSÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Phần vốn góp

Sở hữu vốn (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.........,ngày ......... tháng ......... năm ........

Đạidiện theo pháp luật của công ty

(Kývà ghi rõ họ tên)

         Ghi chú:

         Cột 10 ghi tổng giátrị góp vốn của từng thành viên

        Â

Phụlục II-2

DANHSÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TT

Tên cổ đông sáng lập

Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần

Sở hữu vốn

Loại cổ phần

Thời điểm góp vốn

Phổ thông

..........

...........

Số lượng

Gía trị

Số lượng

Gía trị

Số lượng

Gía trị

Số lượng

Gía trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.........,ngày ......... tháng ......... năm ........

Đạidiện theo pháp luật của công ty

(Kývà ghi rõ họ tên)

         Ghi chú:

         Cột 11 ghi tổng giátrị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

         Tài sản hình thành tổng giá trị gópvốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượngtừng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản gópvốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

Phụlục II-3

DANHSÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Tổng giá trị vốn góp

Sở hữu vốn

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A. Thành viên hợp danh

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

.........,ngày ......... tháng ......... năm ........

Đạidiện theo pháp luật của công ty

(Kývà ghi rõ họ tên)

         Ghi chú:

         Cột11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

         Tài sản hình thành tổng giá trị vốn gópcủa từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trịcòn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

Phụ lục II-4

DANHSÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

TT

Tên người đại diện theo ủy quyền

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp CMND hoặc chứng thực cá nhân khác

Vốn góp

Chữ ký

Ghi chú

Tổng giá trị vốn được đại diện

Thời điểm đại diện phần vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.........,ngày ......... tháng ......... năm ........

Đạidiện theo pháp luật của công ty

(Kývà ghi rõ họ tên)

Ghichú:

Tàisản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cầnđược liệt kê cụ thể: tên loại tài sản gópvốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sảngóp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản


Phụlục III-1

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:......................................................................... Cấpngày: ........../......../................................

Địachỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

Ngành,nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:(ghi bằng chữ in hoa)

....................................................................................Nam/Nữ....................................................

Sinhngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốctịch:.................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ......../........../..........Cơ quan cấp:.................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1.Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................................

Địachỉ chi nhánh:........................................................................................................................

Điệnthoại: .......................................... Fax:.................................................................................

Email:................................................ Website:...........................................................................

2.Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

3.Họ tên người đứng đầu chi nhánh:............................................................ Nam/Nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

4.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Doanhnghiệp cam kết:

-Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trungthực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................


Phụlục III-2

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠIDIỆN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:......................................................................... Cấpngày: ........../......../................................

Địachỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

Ngành,nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:(ghi bằng chữ in hoa)

....................................................................................Nam/Nữ....................................................

Sinhngày:........../........../.............Dân tộc:...................................Quốctịch:.................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ......../........../..........Cơ quan cấp:.................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:......../........../...........Cơ quan cấp:..................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

1.Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa)......................................................................

Địachỉ chi nhánh:........................................................................................................................

Điệnthoại: .......................................... Fax:.................................................................................

Email:................................................ Website:...........................................................................

2. Nộidung hoạt động của văn phòng đại diện:............................................................................

.......................................................................................................................................................

3.Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:............................................................ Nam/Nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

Doanhnghiệp cam kết:

-Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanhnghiệp;

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trungthực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................


Phụlục III-3

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:......................................................................... Cấpngày: ........../......../................................

Địachỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

Ngành,nghề kinh doanh:..............................................................................................................

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:(ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................................................

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1.Tên địa điểm : (ghibằng chữ in hoa)......................................................................................

.......................................................................................................................................................

Địachỉ:.........................................................................................................................................

Điệnthoại: .......................................... Fax:.................................................................................

Email:................................................ Website:...........................................................................

2.Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................

.......................................................................................................................................................

3.Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ...........................................................Nam/Nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại: ..............................................................................................................................

4.Tên, địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanhnghiệp cam kết:

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trungthực của nội dung Thông báo này.

-Địa điểm kinh doanh phù hợp với pháp luật về đất đai,pháp luật về xây dựng và quy hoạch của địa phương.

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................

Phụlục III-4

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNGĐĂNG KÝ CỦA CHI NHÁNH/VĂN

PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINHDOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:......................................................................... Cấpngày: ........../......../................................

Địachỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:(ghi bằng chữ in hoa)

.......................................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng

đại diện/địa điểm kinh doanh như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanhnghiệp cam kết:

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật chính xác, trung thực của nội dungThông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................

Phụlục III-5

TÊN DOANH NGHIỆP

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNGĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lầnthứ............)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.....................................

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:......................................................................... Cấpngày: ........../......../................................

Địachỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:(ghi bằng chữ in hoa)

.........................................................................................................................................Nam/nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại: ..............................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

(Chỉ khai những nội dung thay đổi)

1.Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi: (đối với trường hợp đăng ký thay đổi,bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2.Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: (đốivới trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3.Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi: (đốivới trường hợp đăng ký thay đổi tên doanh

nghiệp)..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.Thông tin về thành viên hợp danh (đối vớitrường hợp đăng ký thay đổi thành viên hợp

danh).............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minhnhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp danhmới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải cóchữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủyquyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).

5.Thông tin về người đại diện theo pháp luật (đối vớinhững trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp)

.......................................................................................................................................................

(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, chứng minh nhândân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp,chức danh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch của ngườithay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty; Họ tên và chữ ký của Chủ tịchHội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công tyđối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Chủ tịch Hội đồng quảntrị đối với công ty cổ phần).

6.Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn đầutư, vốn điều lệ).

a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:

b) Vốn đầu tư/điều lệ thay đổi:

c) Thời điểm thay đổi vốn:

d) Hình thức tăng, giảm vốn:

(Đối với thay đổi vốn điều lệ của côngty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứngthực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanhcủa mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn cóhai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổphần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạncó hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổphần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).

7.Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần/thành viên công ty trách nhiệm hữuhạn hai thành viên trở lên (đối vớitrường hợp đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập, thành viên công ty trách nhiệmhữu hạn).

(Đối với đăngký thay đổi cổ đông sáng lập công ly cổ phần, ghi: Tên, trụ sớ chính hoặc họtên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhânhợp pháp khác, ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiệntại, quốc tịch, phần vốn góp của cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết gópvốn. Tên, trụ sở chính hoặc họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc sốhộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩuthường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bùcủa các cổ đông sáng lập còn lại đối với trường hợp các cổ đông sáng lập cònlại nhận góp bù cho đủ vốn; Tên, trụ sở chính hoặch họ tên, ngày sinh, số chứngminh nhân dân hoặc số hộ chiếu (nếu có) hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác,ngày cấp, nơi cấp, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch,chữ ký và phần vốn góp sau khi góp bù của người nhận góp bù đối với nhữngtrường hợp người nhận góp bù không phải là cổ đông sáng lập.

Đăng ký thayđổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, ghi: Tên,trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức, họ tên, quốc tịch, ngày sinh, sốchứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơiđăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân; giátrị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượngvà giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới; Phần vốn gópđã thay đổi tương ứng đối với thành viên hiện có sau khi tiếp nhận thêm thànhviên mới; trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: ghi họ tên, ngày sinh, sốchứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơiđăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, quốc tịch, phần vốn góp của thànhviên để lại thừa kế; Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếuhoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ởhiện tại, quốc tịch, chữ ký và phần vốn góp của từng người nhận thừa kế, thờiđiểm thừa kế)

8.Nội dung đăng ký kinh doanh thay đổi theo quyết địnhcủa Tòa án (đối với trường hợp đăng kýthay đổi theo quyết định của Toà án)

TênTòa án:...................................................................................................................................

Bảnán/quyết định số:...................................................................................................................

Nộidung đăng ký thay đổi, bổ sung:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanhnghiệp cam kết:

-Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trungthực của nội dung Thông báo này.

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................

Phụlục III-6

TÊN HỘ KINH DOANH

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


Số: .....

                                      CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNGĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận(huyện).....................................

Tênhộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................

......................................................................................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................Cấp ngày: ........../......../..................

Địađiểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điệnthoại: ................................................. Fax:..........................................................................

Email:........................................................ Website:...................................................................

.......................................................................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

-Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàntoàn trước pháp luật của nội dung Thông báo này. (trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinhdoanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháptrụ sở dự định chuyển tới)

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(KýÂ và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

-......................

-......................

-......................

Phụ lục IV-1

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lần thứ:....  ngày........ tháng........ năm.....

1. Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằngchữ in hoa)................................................

.......................................................................................................................................................

Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếucó): ..............................................................

Têndoanh nghiệp viết tắt (nếu có):.............................................................................................

2. Địachỉ trụ sở chính: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email:.................................................. Website: .........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4. Vốnđầu tư:...............................................................................................................................

5. Vốnpháp định (đối với ngành, nghề kinh doanhphải có vốn pháp định):..............................

6.Chủ doanh nghiệp:

Họ vàtên: (Ghi bằng chữ in hoa) ................................................................................Nam/Nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký: .........................................................................................................................................

7. Tên,địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Tên,địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:............................................................................................

.......................................................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Phụ lục IV-2

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                               Đăng ký lại lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

1.Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghibằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên côngty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................................................

Tên côngty viết tắt (nếu có):.......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Vốn đầu tư:...............................................................................................................................

5.Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinhdoanh phải có vốn pháp định):..............................

6.Danh sách thành viên góp vốn:

TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Ghi chu

7. Ngườiđại diện theo pháp luật của công ty:

Chứcdanh:....................................................................................................................................

Họvà tên: (Ghi bằng chữ in hoa)..................................................................Nam/Nữ:..............

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký: .........................................................................................................................................

8.Tên, địa chỉ chi nhánh:............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục IV-3

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                              Â

1.Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghibằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Tên côngty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):........................................................................

Tên côngty viết tắt (nếu có):.......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

-Mệnh giá cổ phần:.....................................................................................................................

- Sốcổ phần và giá trị cồ phần đã góp:........................................................................................

- Sốcổ phần được quyền chào bán:.............................................................................................

5.Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinhdoanh phải có vốn pháp định):..............................

6.Danh sách cổ đông sáng lập:

TT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

Tỷ lệ góp vốn

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Ghi chu

7.Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chứcdanh:....................................................................................................................................

Họvà tên: (Ghi bằng chữ in hoa)..................................................................Nam/Nữ:..............

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký:.........................................................................................................................................

8.Tên, địa chỉ chi nhánh:............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:..........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV-4

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                              Â

1.Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghibằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Têncông ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếucó): ........................................................................

Têncông ty viết tắt (nếu có):.......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

5.Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa).....................................................................................

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại: ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập số:..................................................

Do:......................................................................................Cấpngày:......../........./.......................

Địachỉ trụ sở chính:......................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

6.Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chứcdanh:....................................................................................................................................

Họvà tên: (Ghi bằng chữ in hoa)..................................................................Nam/Nữ:..............

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký:.........................................................................................................................................

7.Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:..........................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV-5

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY HỢP DANH

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                              Â

1.Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghibằng chữ in hoa)..........................................................

.......................................................................................................................................................

Têncông ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếucó):........................................................................

Têncông ty viết tắt (nếu có):.......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Vốn điều lệ:...............................................................................................................................

5.Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinhdoanh phải có vốn pháp định):

6.Danh sách thành viên

Số

TT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị góp vốn

Phần vốn góp

Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số quyết định thành lập

Loại thành viên (Hợp danh/góp vốn)

7.Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chứcdanh:...................................................................................................................................

Họvà tên: (Ghi bằng chữ in hoa)..................................................................Nam/Nữ:..............

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký: .........................................................................................................................................

8.Tên, địa chỉ chi nhánh:............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

9.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

10.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:..........................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV-6

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN....

TÊN CƠ QUAN ĐKKD........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH

Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                               

1.Tên hộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh:...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.Vốn kinh doanh:........................................................................................................................

5.Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

 Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc:.................................Quốc tịch:............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình:............................................................................

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV-7

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝHOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH
Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổilần thứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                              Â

1.Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh:....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Họ và tên người đứng đầu chi nhánh:

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

6.Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:

Têndoanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................................

Do:...........................................................................................Cấpngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục IV-8

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝHOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Số:....................

Đăng ký lần đầu,   ngày........ tháng........năm.....

                      Đăng ký thay đổi lầnthứ: ....  ngày........ tháng........năm.....

                               

1.Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ inhoa)........................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện:.....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Nội dung hoạt động:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4.Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện:

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chữký của người đứng đầu văn phòng đại diện:.........................................................................

5.Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp:

Têndoanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):.....................................................................................

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số:....................................................................................

Do:...........................................................................................Cấpngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phụ lục V-1

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒSƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:..................................................                              Â

Phòngđăng ký kinh doanh:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Saukhi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòngđăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, lýdo và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận đượchồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tínhlà ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

..........,ngày.........tháng.........năm..........

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Như trên

-Lưu

Phụ lục V-2

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN................

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒSƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:..................................................                              Â

Cơquan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax: ................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Saukhi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................

..............................................là......................................................................................................

vềviệc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơquan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơvà hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đượchồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tínhlà ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

..........,ngày.........tháng.........năm..........

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ THÔNGBÁO

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Như trên

- Lưu

Phụ lục V-3

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhPHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN

Têncơ quan đăng ký kinh doanh:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Ngày...... tháng ...... năm ........ đãnhận của ông/bà:....................................................................

:...................................................................................................................................................

Cácgiấy tờ về việc: ......................................................................................................................

Gồm:..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày hẹn giảiquyết:........../........../.............

..........,ngày.........tháng.........năm..........

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤYBIÊN NHẬN

Phụ lục V-4

TÊN DOANH NGHIỆP

­­­­­­­­­­­­­­­_______

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANHNGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.............................................
                              Â

1.Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................

Do:..............................................................................................Cấpngày:......../........../..............

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Ngành,nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

2.Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)......

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanhnhư sau:

Thờigiam tạm ngừng:...................................................................................................................

Thờiđiểm bắt đầu tạm ngừng:  Ngày ...........tháng........... năm ...........

Thờiđiểm kết thúc:  Ngày ...........tháng ........... năm ...........

Lýdo tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác,trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báonày.

........, ngày.......tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

Phụ lục V-5

TÊN HỘ KINH DOANH

­­­­­­­­­­­­­­­_______

Số:........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘKINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.............................................
                              Â

Tênhộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)...................................................................................

.......................................................................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..................................Cấpngày:......../........../..............

Địa điểm kinh doanh:...................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Ngành,nghề kinh doanh:..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thờigiam tạm ngừng:...................................................................................................................

Thờiđiểm bắt đầu tạm ngừng:     Ngày ...........tháng........... năm ...........

Thờiđiểm kết thúc:                    Ngày...........tháng ........... năm ...........

Lýdo tạm ngừng:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thựcvà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

........, ngày.......tháng........năm.........

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, và ghi rõ họ tên)

Phụ lục V-6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

THÔNG BÁO BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinhdoanh.............................................
                              Â

Tênlà: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).........................................................................Nam/nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Hiện là chủ doanh nghiệp tư nhân

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:(ghi bằng chữ in hoa)................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nướcngoài: (nếu có)...............................................................

.......................................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: (nếu có)..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

3.Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

4.Vốn đầu tư:................................................................................................................................

Tổngsố: ........................................................................................................................................

Trongđó:

-TiềnViệt Nam:...........................................................................................................................

-Ngoại tệ tự do chuyểnđổi...........................................................................................................

-Vàng:..........................................................................................................................................

-Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, sốlượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêngkèm theo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinhdoanh phải có vốn pháp định):...............................

6.Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7.Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8.Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Naytôi bán DNTN..................................................cho Ông/bà (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

.....................................................................................................................................Nam/nữ

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngàycấp: ....../......./..........Cơ quan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Giábán: ........................................................................................................................................

Tổngsố nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanhtoán cho từng chủ nợ:............................................................................................................................................

Thờiđiểm giao doanh nghiệp cho người mua:.............................................................................

Chúngtôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanhnghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báonày.

........, ngày.......tháng........năm.........

NGƯỜI MUA DOANH NGHIỆP                                                          CHỦ DOANH NGHIỆP

  ( ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

Phụ lục VI-1

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH..........

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc viphạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi

Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh

Kính gửi:(Tên doanh nghiệp....)                              Â

Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Căncứ kết luận/biên bản làm việccủa..........................................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Vềviệc..........................................................................................................................................

Phòngđăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của côngty/doanh nghiệp tư nhân................................................ nhưsau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Phòng kinh doanh yêu cầu công ty/doanhnghiệp (theo từng trường hợp quy định tại Điều 46 của Nghị định số88/2006/NĐ-CP )........................................................................Phòngđăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của doanh nghiệp sau 10 ngày kể từngày...........................(nếu)..........................

..........,ngày.........tháng.........năm..........

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Như trên

-Cục thuế tỉnh/Thành phố

-Chi cục Quản lý thị trường

-...........

- Lưu:........

Phụ lục VI-2

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN........

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:.......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc viphạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi

Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh

Kính gửi:(Tên hộ kinh doanh....)                              Â

Cơ quan đăng ký kinh doanh:.......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Căncứ kết luận/biên bản làmviệc/điều tracủa............................................................................

Ngày..............................................................................................................................................

Vềviệc..........................................................................................................................................

Cơquan đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm củahộ kinh doanh..................................................... như sau:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hànhQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhcủa hộ kinh doanh sau 10 ngày kể từ ngày ký thông báo này

..........,ngày.........tháng.........năm..........

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Như trên

-Chi cục thuế

-Quản lý thị trường cấp huyện

- Lưu:........

Phụ lục VI-3

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:..........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày........tháng........năm........

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đốivới ...............................................................

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp,

-Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ vềđăng ký kinh doanh,

-Căn cứ Thông báo số:............................................

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanhnghiệp sau:

Têndoanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghibằng chữ in hoa)....................................................

.......................................................................................................................................................

SốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:...................................................................................

Do:................................................................................................................................................

Cấpngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Tên người đại diện theopháp luật (ghi rõ họ tên bằng chữ inhoa)..............................................

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

Chức danh:...................................................................................................................................

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số: ............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):..................................................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Tên, địa chỉ chi nhánh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực,doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giải thể theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................CácÔng/bà...................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................cótrách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Cục thuế tỉnh/thành phố

-Chi cục quản lý thị trường

-Các phòng đăng ký kinh doanh.......

  ( địa chỉ chinhánh, văn phòng đại diện....)

- Lưu:........

Phụ lục VI-4

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanhỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN....

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số:......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày........tháng........năm........

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

đốivới hộ kinhdoanh...................................................................

- Căncứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng kýkinh doanh,

-Căn cứ Thông báo số:............................................

Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hộ kinhdoanh sau:

Tênhộ kinh doanh: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................................................

.......................................................................................................................................................

SốGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:...................................................................................

Do:................................................................................................................................................

Cấpngày......../........./..................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email:.................................................. Website:.........................................................................

Tên người đại diện (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).....................................................................

.....................................................................................................................................Nam/Nữ:

Chức danh: ...................................................................................................................................

Sinhngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốctịch:.............................................

Chứngminh nhân dân số:............................................................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Cơquan cấp:......................................................................................

Giấytờ chứng thực cá nhân khác (nếu không cóCMND):...........................................................

Sốgiấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................

Ngàycấp:....../......./...........Cơ quan cấp:.......................................................................................

Nơiđăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Chỗở hiện tại:..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Điệnthoại: ........................................... Fax:................................................................................

Email: ..................................................Website:.........................................................................

Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực,hộ kinh doanh phải tiến hành thủ tục giải thể theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từngày...........................Các Ông/bà...................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................cótrách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận

-Tên, địa chỉ hộ kinh doanh bị thu hồi

  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Chi cục thuế .................

-Cơ quan quản lý thị trường cấp huyện

- Lưu:..........


Phụlục VII-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....

PHÒNG ĐĂNGKÝ KINH DOANH

BÁO CÁO ĐĂNG KÝ KINH DOANH HÀNG THÁNG

(tháng..... năm 200....)

TT

Tháng .... năm 200..

Lũy kế từ đầu năm đến nay

DN

TN

CT TNHH 2 TV

CT TNHH 1 TV

CTCP

CTHD

Tổng số DN

Hộ KD

DNTN

CT TNHH 2 TV

CT TNHH

1 TV

CTCP

CT

HD

Tổng số DN

Hộ KD

A

B

1

2

3

4

5

C=1+2+3

+4+5

D

6

7

8

9

10

D=6+7+8=9+10

E

I

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

- Doanh nghiệp/Hộ KD (số lượng)

- Trong đó DNN&V (số lượng)

Vốn đăng ký (triệu đồng)

Trong đó vốn đăng ký của DNN&V (triệu đồng)

II

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Không áp dụng với Hộ KD

Không áp dụng với Hộ KD

- Chi nhánh (số lượng)

- Văn phòng đại diện (số lượng)

III

CẤP ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

- Ngành, nghề kinh doanh (số DN/Hộ KD)