BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 03-TBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1979

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ VỀ HƯU

Chỉ thị số 27-CT/TU ngày24-12-1977 của Ban bí thư trung ương Đảng, điều 7 trong quyết định số 296-CPngày 20-11-1978 và điều 3 trong quyết định số 198-CP ngàh 08-08-1978 của Hộiđồng Chính phủ có quy định việc giao công tác thích hợp để phát huy khả năng vàviệc bồi dưỡng cán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động, việc sử dụngngười về hưu làm việc theo thể thức hợp đồng.

Sau khi có ý kiến thống nhất củaBan tổ chức trung ương Đảng, Ban tổ chức của Chính phủ và Bộ Lao động, BộThương binh và xã hội hướng dẫn việc thực hiện như sau.

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIAO CÔNGTÁC VÀ VIỆC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HƯU TRÍ, NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Hiện nay số lượng cán bộ, côngnhân viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động ngày càngđông, những năm tới số người về nghỉ sẽ tăng lên nhiều. Trong số đã về nghỉ cócán bộ chính trị, quân sự, văn hóa xã hội, quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật,công nhân lành nghề…, phần đông đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp vàchống Mỹ; có những người là cán bộ đã hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm1945, cán bộ cao cấp, trung cấp, là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; nhiềungười có trình độ chuyên môn kỹ thuật giỏi, có những kinh nghiệm quý, có đạođức cách mạng tốt, được chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm và quýtrọng. Đây là vốn quý của địa phương và cơ sở.

Cán bộ, công nhân, viên chức vàquân nhân về hưu là những người được hưởng quyền nghỉ ngơi theo chính sách bảohiểm xã hội của Nhà nước. Nhưng mặt khác họ là cán bộ, đảng viên, là người côngdân nên vẫn được quyền tham gia các hoạt động xã hội. Do vậy cần được độngviên, khuyến khích để các đồng chí đó đem kiến thức và kinh nghiệm sẵn có gópvào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Việc giao công tác thích hợp đểphát huy khả năng và việc quan tâm bồi dưỡng cán bộ về hưu, chẳng những đáp ứngyêu cầu của nhiệm vụ chính trị ở địa phương mà còn phù hợp với nguyện vọng củacán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động.

Từ trước đến nay, nhiều địaphương đã quan tâm bồi dưỡng và động viên các bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sứclao động tham gia hoạt động ngày càng đông, đạt nhiều thành tích, thực tế đãkhẳng định vai trò và tác dụng tốt về sự đóng góp của cán bộ về hưu đối với cơsở. Tuy nhiên, cũng có một số địa phương do nhận thức chưa đầy đủ, nên việc pháthuy khả năng và bồi dưỡng cán bộ hưu trí còn hạn chế, số người tham gia hoạtđộng đạt tỷ lệ chưa cao, hoặc giao nhiều công tác nhưng chưa chú trọng bồidưỡng đúng mức.

II. NỘI DUNG CỦA VIỆC GIAOCÔNG TÁC VÀ SỬ DỤNG NGƯỜI VỀ HƯU LÀM VIỆC THEO THỂ THỨC HỢP ĐỒNG

A. NỘI DUNG CỦA VIỆC GIAOCÔNG TÁC

Các cơ quan chính quyền, đoànthể cần căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương và căn cứ vào khả năngchuyên môn, hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe của từng người và giao côngtác thích hợp.

Đối với những người về nghỉ cóthể tham gia công tác hoạt động thường xuyên hoặc tham gia từng đợt, từng việcvà tùy theo yêu cầu của địa phương mà hoạt động chuyên trách hay bán chuyêntrách hoặc giúp cấp ủy, chính quyền ở cơ sở một số công tác nhất định.

Về những công tác nên giao chocán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động là:

- Tuyên truyền, phổ biến tìnhhình, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhànước cho nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sáchđó.

- Xây dựng củng cố các tổ chứcĐảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể quần chúng, hợp tác xã… Làm công táctuyên huấn cho Đảng bộ, viết lịch sử Đảng, làm giảng viên chính trị cho đảngviên cơ sở.

- Tham gia công tác xã hội nhưthanh tra nhân dân, tổ hòa giải, trật tự an ninh, công tác thương binh liệt sĩ,hoặc vận động thực hiện các phong trào lao động sản xuất, tăng gia tiết kiệm,bổ túc văn hóa, bảo trợ trường học, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình vănhóa mới, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước,v.v… giáo dục thanh, thiếu niên và nhiđồng, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ.

- Đem kiến thức khoa học, kỹthuật giúp vào việc đẩy mạnh sản xuất ở cơ sở.

Trường hợp do nhu cầu của địaphưong và được quần chúng tín nhiệm thì giới thiệu hoặc chỉ định vào cơ quanlãnh đạo như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các ban,ngành, đoàn thể. Cá biệt khi địa phương thực sự cần thiết thì có thể giao cácchức vụ chủ chốt ở xã, phường, tiểu khu, hợp tác xã (nhưng chỉ nên giao đảmđương trong một thời gian ngắn và tích cực bồi dưỡng ngừơi thay thế).

Đối với những người về nghỉtrong các khu tập thể gia đình cán bộ, công nhân viên chức do cơ quan, xínghiệp, nông trường quản lý, ngoài những công tác nói trên, có thể giúp vàoviệc bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho anh chị em công nhân hoặc giúp đỡ về kỹthuật cho các đơn vị đó.

Những người có nghề đặc biệt,nghề cổ truyền (khảm, thêu, chạm trổ, vẽ, nghề thuốc, các nghệ thuật dân giankhác) thì địa phương nên khuyến khích và tạo điều kiện để họ phát triển ngànhnghề theo hướng xã hội chủ nghĩa, dạy truyền nghề cho thế hệ kế tiếp.

Ngoài việc tham gia công tácchung, cán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động nếu có điều kiện (sứckhỏe, hoàn cảnh gia đình…) thì nên tham gia lao động sản xuất với hợp tác xãnông nghiệp, hợp tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp nhận làm hàng giacông cho Nhà nước hoặc tăng gia tự túc trong gia đình để góp phần làm tăng thêmcủa cải vật chất cho xã hội và cải thiện đời sống gia đình, bản thân, tăng thêmsức khỏe, không làm ăn phi pháp

Những người do quá già yếu, ốmđau, bệnh tật, đông con nhỏ, trợ cấp thấp, gia đình neo đơn, trình độ hạn chế,không có điều kiện tham gia công tác thì địa phương cần gần gũi, giúp đỡ độngviên, thông báo tình hình để anh chị em nắm được nhiệm vụ chung và vận động giađình gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

B. SỬ DỤNG NGƯỜI VỀ HƯU LÀMVIỆC THEO THỂ THỨC HỢP ĐỒNG

Điều 3 trong quyết định số198-CP ngày 08-08-1978 của Hội đồng Chính phủ nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thựchiện đúng chế độ cho những người đến tuổi quy định được về nghỉ. Nếu cơ quan,đơn vị có yêu cầu mà người về hưu còn có sức khỏe và năng lực thì làm việc theothể thức hợp đồng trong từng thời gian.

Nay nói rõ thêm: trong tình hìnhbiên chế khu vực Nhà nước hiện nay, cần sắp xếp cho cán bộ, công nhân viên chứclàm việc với hiệu suất công tác cao, nếu do yêu cầu công tác, sản xuất thật sựcần thiết thì mới sử dụng người về hưu làm hợp đồng và người cán bộ về hưu phảicó chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, còn đủ sức khỏe để làm một số việc như nghiêncứu đề tài, xử lý về kỹ thuật, bồi dưỡng đào tạo thợ lành nghề (không hợp đồngvới cán bộ về hưu làm các cương vị phụ trách).

Làm việc theo thể thức hợp đồngthì chế độ làm việc, điều kiện làm việc và các chế độ khác do hai bên thoảthuận, không bắt buộc giống như đối với người đang tại chức. Nhưng phải chấphành dùng các quy định chung của Nhà nước. Lương hợp đồng có thể theo lươnggiờ, lương ngày, lương tháng hoặc lương khoán việc và phải căn cứ vào công việcmà người ấy được giao, không căn cứ vào chức vụ và cấp bậc cũ của họ. Nếu cótrường hợp lương hợp đồng cộng với trợ cấp hưu trí cao hơn tổng số tiền lươngvà phụ cấp của người đó trước khi về hưu thì cũng được. Nhưng riêng lương hợpđồng theo tháng không được cao hơn lương chính của người đó khi còn tại chức.

Một số cán bộ hưu trí tự nguyệnđóng góp, giúp đỡ cơ quan, đơn vị cũ một số việc cần thiết trong một thời gianngắn mà không có hợp đồng thì việc bồi dưỡng cho người đó sẽ do thủ trưởng cơquan, đơn vị có thẩm quyền, căn cứ vào tính chất công việc, thời gian nhiều ítđể quyết định.

III. VIỆC BỒI DƯỠNG, CHĂM SÓCĐỐI VỚI CÁN BỘ HƯU TRÍ, NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG

Để cán bộ hưu trí, nghỉ việc vìmất sức lao động có điều kiện tham gia hoạt động đông đảo với địa phương, cầnchú trọng bồi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ anh chị em ngày càng tốt hơn.

Nhà nước đã ban hành các chế độ,chính sách về lương thực, thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh, nhà ở, về sinh hoạttinh thần… đối với cán bộ về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động, Ủy ban nhândân các cấp và các ngành có liên quan cần căn cứ vào chức năng của mình và khảnăng của địa phương mà tổ chức thực hiện tốt, tạo mọi thuận lợi để anh chị emđược hưởng đầy đủ và đúng với chính sách, chế độ đó. Khi phân phối những thứhàng công nghệ phẩm cần thiết thì chú ý ưu tiên đối với những người tích cực cónhiều thành tích đóng góp với địa phương.

Những người thu nhập bình quâncủa gia đình quá thấp, đời sống gặp khó khăn thì địa phương tìm biện pháp sắpxếp cho những người có lao động trong gia đình họ có công việc làm thích hợp đểổn định đời sống. Trường hợp quá khó khăn thì kịp thời xét trợ cấp cứu tế.

Đối với những người được giaocác chức vụ ở cơ sở mà có chế độ trợ cấp định suất, nữa định suất thì ngoài trợcấp bảo hiểm xã hội mà người đó hiện lĩnh, họ vẫn được hưởng đầy đủ mức quyđịnh đối với chức vụ đó.

Đối với những người được giaocác công tác ở hợp tác xã nông nghiệp thì thực hiện đúng theo hướng dẫn tạithông tư số 8A-TT/LB ngày 22-6-1971 của Bộ Nội vụ và Ban quản lý hợp tác xã nôngnghiệp trung ương.

Khi tham gia những công tác độtxuất như bầu cử, điều tra dân số… mà có chế độ bồi dưỡng bằng tiền thì họ cũngđược hưởng theo quy định chung.

Điều cần chú trọng là phải bồidưỡng về mặt tinh thần bằng nhiều hình thức phù hợp, để cán bộ hưu trí, nghỉviệc vì mất sức lao động luôn luôn quán triệt tình hình, nhiệm vụ, nắm vững chủtrương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, khi có các chỉ thị, nghịquyết của Đảng và chính quyền, địa phương cần tổ chức cho anh chị em được nghephổ biến học tập, nghiên cứu đầy đủ, theo sự phân cấp quản lý cán bộ.

Thường xuyên chăm lo việc tổchức phổ biến thời sự, chính sách cho cán bộ về hưu, nghỉ việc vì mất sức laođộng.

Tổ chức, giúp đỡ về hoạt độngcâu lạc bộ, có các hình thức vui chơi giải trí lành mạnh và thể dục chữa bệnhphù hợp với sức khỏe, điều kiện của cán bộ hưu trí. Quan tâm đến việc bố trí đinghỉ mát, nghỉ dưỡng sức, đi điều dưỡng, tham quan đối với người về hưu.

Hàng năm, tổ chức hội nghị cánbộ hưu trí có thành tích tham gia công tác ở cơ sở của các cấp, nhằm biểudương, khen thưởng những tập thể tốt, người tốt và trao đổi những kinh nghiệmhoạt động giữa các tổ hưu trí, đồng thời đề cao trách nhiệm của các cấp, cácngành trong việc chăm sóc, bồi dưỡng đời sống của những người về hưu, nghỉ việcvì mất sức lao động.

Những người có thành tích xuấtsắc thì Ủy ban nhân dân, cơ quan, đơn vị mà người đó đã tham gia đóng góp cầncó các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời. Mặt khác cần đấu tranh, giúpđỡ với một số người có những tư tưởng, hành động trái với phẩm chất, đạo đứccủa người cán bộ cách mạng, làm ảnh hưởng đến quần chúng.

Đối với các cơ quan, đơn vị, xínghiệp, nông trường… khi có người về nghỉ cần giải quyết chu đáo mọi quyền lợivà động viên về tư tưởng, nhắc nhở về trách nhiệm để anh chị em yên tâm, thoảimái trước khi chuyển sang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, để tránh khó khăn chođịa phương và bản thân người đó về sau. Cần chú ý thăm hỏi nhân những ngày lễlớn, ngày tết cổ truyền, khi ốm đau và khi từ trần, đặc biệt đối với cán bộhoạt động lâu năm, có nhiều công lao thành tích. Việc giao công tác và bồidưỡng cán bộ hưu trí, nghỉ việc vì mất sức lao động là một việc quan trọng vàcần thiết. Vì vậy chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cơ sở cần nắm chắcsố lượng, đánh giá đúng chất lượng cán bộ hưu trí để phát huy tốt khả năng mộtcách hợp lý và quan tâm bồi dưỡng chu đáo.

Cần chú trọng xây dựng và củngcố các tổ chức hiện có của những người về hưu, tích cực phát huy tác dụng củacác tổ chức đó. Mặt khác cần phân công cán bộ chuyên trách để giúp cấp ủy vàchính quyền quản lý, theo dõi tình hình, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện tốt.

Thông tư này cần được tổ chứcphổ biến, quán triệt cho các ngành, các đoàn thể ở địa phương và có biện pháptích cực thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Kiện