BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997
Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 89/TC-TCT

ngày 9/11/1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họa

Để thực hiện giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho hộ nộp thuế được thuận lợi, kịp thời vụ, đáp ứng yêu cầu của Luật thuế SDĐNN và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ khi có thiên tai, địch hoạ làm thiệt hại mùa màng; Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cách tính miễn giảm thuế SDĐNN quy định tại điểm 2c, Mục V, Thông tư số 89 TC/TCT ngày 9/11/1993 như sau:

Tỷ lệ thiệt Sản lượng thu hoạch thực tế

hại của vụ của diện tích bị thiệt hại của

(hoặc năm) vụ (hoặc năm) của hộ nộp thuế

xét giảm = 1 X 100%

miễn thuế Sản lượng tính theo năng suất

của hộ tham khảo khi phân hạng đất tính

nộp thuế thuế của diện tích bị thiệt hại của

vụ (hoặc năm) của hộ nộp thuế

Căn cứ tỷ lệ thiệt hại được xác định theo công thức trên và căn cứ tỷ lệ giảm miễn thuế ứng với tỷ lệ thiệt hại quy định tại Điều 17, Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ để tính số thuế xét giảm miễn của hộ theo công thức sau:

Số thuế xét Thuế ghi thu của Tỷ lệ giảm, miễn thuế

giảm, miễn diện tích bị thiệt ứng với tỷ lệ thiệt

theo vụ (hoặc = hại theo vụ (hoặc X hại theo vụ (hoặc năm)

năm) của hộ năm) của hộ nộp xét giảm, miễn thuế

nộp thuế thuế của hộ nộp thuế

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1997. Mọi quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Quá trình thực hiện Thông tư này có khó khăn vướng mắc, đề nghị các ngành, các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để hướng dẫn giải quyết.

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao